wu2022.4.1

W sprawie zakresu obowiązku odszkodowawczego zakładów ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do rabatów i upustów

Maciej Kaliński

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.4.1

Abstract

Autor analizuje problem objęcia odszkodowaniem należnym od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalanym według metody kosztorysowej możliwych do uzyskania przez poszkodowanego rabatów w warsztatach współpracujących z zakładem. Przyjmuje stanowisko, zgodnie z którym odpowiedzialność ubezpieczyciela zasadniczo (poza przypadkami serwisowania pojazdu w ASO czy pozostających na gwarancji) nie obejmuje wartości rabatów możliwych do uzyskania w warsztacie współpracującym.

 

Słowa kluczowe

rozmiar odszkodowania, metoda kosztorysowa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, rabaty.

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Hadrowicz S., Ratusznik P., O tak zwanej „restytucji pieniężnej” – przyczynek do rozważań na temat zakresu ochrony poszkodowanego, „Przegląd Sądowy” 2022, nr 7–8.

Kaliński M., Glosa do uchwały SN (7) z 17 maja 2007 r., III CZP 150/06, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 2.

Kaliński M., O wadliwej obiektywizacji szkody, „Studia Iuridica” 2007, t. 47

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2021

Kaliński M., Tak zwany ubytek wartości handlowej jako składnik odszkodowania ubezpieczeniowego, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 10.