wu2022.3.3

Stan ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce w latach 2016–2021

Michał P. Ziemiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.3.3

Abstract

W polskiej nauce prawa ubezpieczeniowego co najmniej kilkukrotnie podejmowano już próby ustalenia aktualnej liczby ubezpieczeń obowiązkowych, a także nakreślenia podstawowych problemów odnoszących się do rodzimej legislacji we wskazanym zakresie. Materia normatywna ubezpieczeń obowiązkowych jest jednak wyjątkowo „plastyczna” i podatna na zmiany. Inaczej mówiąc, badania dotyczące problematyki ubezpieczeń obowiązkowych wymagają okresowych aktualizacji, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Stąd celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce za lata 2016–2021. W artykule prezentowane są wyniki analiz dotyczące nie tylko rodzimego prawa, ale także ustawodawstw innych państw członkowskich UE, w szczególności w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego ubezpieczeń obowiązkowych w państwach członkowskich UE z dnia 18 października 2019 roku.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia obowiązkowe, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Compulsory Liability Insurance from a European Perspective, Tort and Insurance Law, vol. 35, Fenyves A., Kissling Ch., Perner S., Rubin D. [ed.], De Gruyter, Berlin–Boston 2016.

Gałęska-Śliwka A., Ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, LEX/ el. 2020, https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/ubezpieczenie- -oc-podmiotu-przeprowadzajacego-470144190 [dostęp: 11.03.2022].

Kowalewski E., Dylematy prawne ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń, „Studia Iuridica Toruniensia” 2010, t. 7.

Kowalewski E., Ubezpieczenia turystyczne, [w:] Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej, Nesterowicz M. [red.], TNOiK, Toruń 2013.

System prawny ubezpieczeń obowiązkowych, przesłanki i kierunki reform, Kowalewski E., Mogilski W.W. [red.], TNOiK, Toruń 2014

Kowalewski E., Mogilski W.W., Założenia i warianty reformy prawa ubezpieczeń obowiązkowych, [w:] System prawny ubezpieczeń obowiązkowych, przesłanki i kierunki reform, Kowalewski E., Mogilski W.W. [red.], TNOiK, Toruń 2014.

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce: wykaz z komentarzem, Kowalewski E. [red.], Ziemiak M.P. [oprac.], Mogilski W.W. [współprac.], Warszawa 2013.

Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych wPolsce: wykaz z komentarzem, [red.] E. Kowalewski, [oprac.] M.P. Ziemiak, [współprac.] W.W.Mogilski, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1 (suplement).

Mogilski W.W., Przymus ubezpieczenia na tle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1.

Mogilski W.W., Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, „Prawo Asekuracyjne” 1997, nr 1.

Mogilski W.W., Zagadnienia legislacyjne ubezpieczeń obowiązkowych w kodeksie ubezpieczeń, [w:] O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2009.

Nawracała J., Ubezpieczenia nadwyżkowe w kontekście sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach OC, [w:] System prawny ubezpieczeń obowiązkowych, przesłanki i kierunki reform, Kowalewski E., Mogilski W.W. [red.], TNOiK, Toruń 2014.

Nowosielska K., Rekordowe odszkodowanie dla pacjenta – szpital szuka pieniędzy, https://www. prawo.pl/zdrowie/szpital-sam-musi-znalezc-pieniadze-na-odszkodowanie-dla-pacjenta,498093. html [dostęp: 11.03.2022].

Nowosielska K., Za błąd lekarza najwyżej milion rekompensaty dla pacjenta, https://www.prawo. pl/zdrowie/najwyzsze-milionowe-rekompensaty-dla-ofiar-bledow-lekarskich,496767.html [dostęp: 11.03.2022].

Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Wałachowska M., Ziemiak M.P., [w:] Prawo farmaceutyczne. System Prawa Medycznego. Tom 4, Haberko J. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.

Wojno B., Koncepcja ubezpieczenia obowiązkowego wprawie polskim, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2005, nr 9–10.

Ziemiak M.P., Stan ubezpieczeń obowiązkowych i innych ubezpieczeń przymusowych w ustawodawstwie polskim, [w:] System prawny ubezpieczeń obowiązkowych, przesłanki i kierunki reform, Kowalewski E., Mogilski W.W. [red.], TNOiK, Toruń 2014.