wu2022.2.5

Podstawy ustalania czasu naprawy pojazdu w kontekście refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego

Wojciech Lewicki, Jan Lewicki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.2.5

Abstract

Obserwacje rzeczywistości rynkowej wskazują, iż pomimo opublikowania raportu Rzecznika Finansowego pt. „Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych” nadal występują liczne spory na linii poszkodowany – towarzystwo ubezpieczeń. Jednym z obszarów wzbudzających kontrowersje jest kwestia refundacji kosztów wynajmu samochodu zastępczego. W szczególności istotny problem badawczy stanowi poprawne ustalenie czasu potrzebnego do naprawy pojazdu przekłada się on bowiem na wymiar ekonomiczny w postaci refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego.
Liczne rozbieżności zarówno w postępowaniu towarzystw ubezpieczeniowych, biegłych sądowych, jak i w orzecznictwie sądów zachęciły autorów do przybliżenia kwestii definiowania technologicznego, organizacyjnego i rzeczywistego czasu naprawy. Wniniejszym artykule podjęto próbę opisania różnic wynikających z przyjęcia dowyliczenia najmu pojazdu zastępczego i kosztów jego refundacji zmiennych definiowanych jako: technologiczny, organizacyjny oraz rzeczywisty czas naprawy pojazdu. Dla celów empirycznych posłużono się studium przypadku – eksperymentem numerycznym polegającym na porównaniu tych parametrów z poniesionymi rzeczywistymi nakładami czasu potrzebnego na naprawę pojazdów. Całość rozważań uzupełniono o koncepcyjne podejście do obliczenia realnego czasu naprawy pojazdu.
Zaprezentowane wyniki badań mogą znaleźć swoje praktyczne zastosowanie w pracy zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i biegłych sądowych oraz przedstawicieli profesji prawniczych reprezentujących poszczególne strony sporu sądowego. Warto podkreślić, że w dostępnym piśmiennictwie brak opracowań o charakterze interdyscyplinarnym dotyczących istoty definiowania technologicznego, organizacyjnego i rzeczywistego czasu naprawy w odniesieniu do najmu pojazdu zastępczego i kosztów jego refundacji.

 

Słowa kluczowe

wynajem pojazdu, realny czas naprawy, wymiar ekonomiczny, szkoda częściowa w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Audatex Polska, Instrukcja programu Audatex, Poznań 2020.

Borysiak W., Trzaskowski R., Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w perspektywie prawnoporównawczej, „Prawo w Działaniu” 2017, nr 31.

Daszewski A., Problematyka ustalania wysokości kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd mechaniczny (amortyzacja, części oryginalne) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, nr 14.

DAT Polska, Instrukcja programu DAT, Poznań 2020.

EKSPERTMOT, Materiały wewnętrzne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych, EKSPERTMOT, Warszawa 2020.

Eurotax Polska, Instrukcja programu Eurotax, Warszawa 2020.

Kosmol M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 roku (III CZP 84/18) w sprawie kosztów najmu pojazdu zastępczego [Glosa aprobująca], „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2021, nr 3.

Kowalewski E., Ziemiak M.P., Stypizowane stany faktyczne, wktórych refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest adekwatna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2020, nr 92.

Krajewski M., Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: możliwości ograniczenia liczby lub usprawnienia postępowań sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016.

Lewicki W., Istota zmian w sektorze napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce – nowy charakter części zamiennych, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT 2014, Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie, Kazimierz Dolny 2014.

Lewicki W., Analiza skutków organizacyjnych i ekonomicznych wpływu wyłączeń sektorowych na proces likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2017, nr 11.

Łazarska A., „Sprawy masowe” z udziałem biegłych, na przykładzie spraw o odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego – refleksje sędziego na tle orzecznictwa sądów warszawskich, „Prawo w Działaniu” 2017, nr 31.

Maliszewska M., Roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego wobec zakładu ubezpieczeń, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2(15).

Olędzka A., Kilka uwag o uprawnionym do dochodzenia roszczenia o pokrycie (zwrot) kosztów najmu pojazdu zastępczego, „Studia Iuridica” 2011, nr 53.

Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Pytkowski M., Głos do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r., Sygn. Akt III CZP 20/17, w sprawie kompensacji wydatków poniesionych przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2020, nr 31.

Ryczałt pomysłem na zastępcze samochody, https://www.rp.pl/ubezpieczenia-i-odszkodowania/ art4856141-ryczalt-pomyslem-na-zastepcze-samochody [dostęp: 22.09.2021].

Skibińska R., Pandemia nie obniży kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych. Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/pandemia-nie-obnizy-kosztow- -ubezpieczen-komunikacyjnych/ [dostęp: 22.09.2021].

Sokołowski K., Głos do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 października 2015 r., I ACa 185/15, „Radca Prawny” 2019, nr 1.

Szczurowski T., Odszkodowanie za utratę możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu – glosa – III CZP 5/1, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 9.

Tkaczyk W., Rynek części zamiennych w dobie koronawirusa, https://www.autoexpert.pl/artykuly/ rynek-czesci-zamiennych-w-dobie-koronawirusa [dostęp: 22.09.2021].

Ubea.pl, Wzrost wartości szkód tworzy presję cenową, „Gazeta Ubezpieczeniowa” 2021, nr 13, https://arceurope.pl/blog/raport-o-stanie-uslug-car-assistance-w-europie-covid-19 [dostęp: 22.09.2021].

https://gu.com.pl/wzrost-wartosci-szkod-tworzy-presje-cenowa [dostęp: 22.09.2021].

https://multiholiday.pl/raport-jak-wyglada-rynek-wynajmu-samochodow[dostęp: 29.03.2022].

https://www.reportlinker.com/report-summary/Car-Rental/134536/European-Car-Rental-Industry.html?tstv=no-test [dostęp: 29.03.2022].

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/sektor_ubezpieczeniowy/Wytyczne/likwidacja_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych?articleId=41877&p_id=18 [dostęp: 22.09.2021].

Ziemiak M.P., Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z perspektywy ubezpieczycieli, Konferencja zorganizowana przez Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów polskich „Iustitia” i Wydawnictwo CH Beck Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego, Warszawa 2013.