wu2022.2.2

Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń poszkodowanego wobec ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Julita Zawadzka

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.2.2

Abstract

Opracowanie jest poświęcone ustaleniu zasad określania początku biegu przedawnienia bezpośredniego roszczenia poszkodowanego wobec ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku różnych podstaw prawnych roszczeń o naprawienie szkody. Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują tej kwestii wprost, stwierdzając tylko ogólnie, że roszczenia bezpośrednie poszkodowanego wobec ubezpieczyciela przedawniają się w terminie przewidzianym dla tych roszczeń w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a więc w przepisach regulujących przedawnienie roszczenia poszkodowanego wobec ubezpieczonego. Nie sprecyzowano jednak, jak określić początek biegu tego terminu. W opracowaniu przyjęto, że również początek biegu przedawnienia roszczeń bezpośrednich poszkodowanego wobec ubezpieczyciela należy w każdym przypadku ustalić na podstawie tych przepisów, które określają początek biegu tego terminu dla roszczenia wobec ubezpieczonego, niezależnie od podstawy prawnej tego roszczenia.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, actio directa, przedawnienie, wymagalność roszczenia, roszczenie odszkodowawcze.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2009.

Fuchs D., Refleksje o dopuszczalności umownego wprowadzania klauzul determinujących odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC w świetle przepisów o przedawnieniu roszczeń majątkowych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, nr 2.

Grochowski M., Początek biegu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody „ex contractu”, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 8.

Kaliński M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 listopada 2013 r., III CZP 72/13, „Państwo i Prawo” 2016, nr 4.

Klimek R., Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 3.

Kodeks cywilny z komentarzem, Winiarz J. [red.], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.

Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red]., Legalis 2021.

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–92116), Fras D., Habdas M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Kowalewski E., Łopuski J., Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia gospodarczego, „Studia Ubezpieczeniowe” 1989, t. X.

Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2004.

Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.

Malinowska-Kamińska K., Konstrukcja claims made policy na gruncie prawa polskiego, „Prawo Asekuracyjne” 2001, nr 1.

Małysz F., Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1996, nr 4.

Naworski J.P., Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło (próba wykładni art. 646 k.c.), „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 6.

Naworski J.P., Uprawnienia zamawiającego z tytułu wad obiektu budowlanego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1992, nr 10–12.

Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2012

Pasieka S., Przedawnienie roszczeń do ubezpieczyciela wynikających z umowy ubezpieczenia, w: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, Śmieja A. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom II. Komentarz. Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, Brodecki Z., Glicz M., Serwach M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Raczyński A., Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, CH Beck, Warszawa 2010.

Serwach M., Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej, „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 4.

System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, Radwański Z. [red.], CH Beck, Warszawa 2012.

System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.

Szpunar A., Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych, „Prawo Asekuracyjne” 1994, nr 1.

Wolter A., Policzkiewicz-Zawadzka Z., Przedawnienie roszczeń według kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1965, nr 3.

Zelek M., Początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2021, nr 3.