wu2021.4.7

Odszkodowanie kosztorysowe a nieosiągnięcie zamierzonego celu świadczenia

Mateusz Kosmol

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.4.7

Abstract

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy kwota przyznana poszkodowanemu tytułem odszkodowania obliczanego ex ante (kosztorysowo) musi zostać przeznaczona na usunięcie skutków szkody (np. poprawienie usługi lub naprawę uszkodzonej rzeczy). Rozważania te zostały podjęte z uwagi na judykaturę austriacką, w szczególności orzeczenie austriackiego Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, sygn. akt 1 Ob 105/19a, zgodnie z którym ww. odszkodowanie powinno zostać przeznaczone na usunięcie skutków szkody, w przeciwnym razie możliwe jest wystąpienie bezpodstawnego wzbogacenia (§ 1435 austriackiego Kodeksu cywilnego).

 

Słowa kluczowe

odszkodowanie kosztorysowe, cel odszkodowania kosztorysowego, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium
prawnoporównawcze, TNOiK, Toruń 2013.
Banaszczyk Z., Komentarz do art. 353 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Pietrzykowski
K. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.
Chmielowiec B., Wybór sposobu naprawienia szkody, „Monitor Ubezpieczeniowy” marzec 2015,
https://mu.rf.gov.pl/60/art-5.html [dostęp 13.11.2021].
Danzl K.-H., Komentarz do § 1323 ABGB, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, Koziol H., Bydlinski P.,
Bollenberger R. [red.], Springer, Wien 2010.
Danzl K.-H., Komentarz do § 1331 ABGB, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, Koziol H., Bydlinski P.,
Bollenberger R. [red.], Springer, Wien 2010.
Danzl K.-H., Komentarz do § 1332 ABGB, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, Koziol H., Bydlinski P.,
Bollenberger R. [red.], Springer, Wien 2010.
Dubis W., Komentarz do art. 410 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski
P. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Dubis W., Komentarz do art. 414 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski
P. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Gutowski M., Komentarz do art. 471 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Gutowski M.
[red.], CH Beck, Warszawa 2019.
Kaliński M., [w:] Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6, Olejniczak
A. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Karner E., Komentarz do § 1293 ABGB, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, Koziol H., Bydlinski P.,
Bollenberger R. [red.], Springer, Wien 2010.
Katner W.J., [w:] Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5a, Stec M. [red.],
CH Beck, Warszawa 2020.
Koch A., Komentarz do art. 353 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Gutowski M. [red.],
CH Beck, Warszawa 2019.
Kowalewski E., Ziemiak M.P., Stypizowane stany faktyczne, w których refundacja kosztów najmu
pojazdu zastępczego nie jest adekwatna, [w:] Odszkodowanie za niemożność korzystania
z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2011.
Koziol H., Komentarz do § 1435 ABGB, [w:] Kurzkommentar zum ABGB, Koziol H., Bydlinski P.,
Bollenberger R. [red.], Springer, Wien 2010.
Koziol H., Welser R., Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band II. Schuldrecht Allgemeiner Teil,
Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Manz, Wien 2001.
Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Kucharski B., Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wolters Kluwer,
Warszawa–Łódź 2019.
Lackoroński B., Komentarz do art. 363 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.],
Legalis 2021.
Ludwichowska K., Odszkodowanie za utratę możności korzystania z pojazdu mechanicznego
w ujęciu prawnoporównawczym, [w:] Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu
uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2011.
Łętowska E., Osajda K., [w:] Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1,
Safjan M. [red.], CH Beck, Warszawa 2012.
Majewski P., Wypadki i kolizje drogowe jako czynnik generujący popyt na usługi wynajmu pojazdu
zastępczego, [w:] Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2011.
Mostowik P., [w:] Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6, Olejniczak
A. [red.], CH Beck, Warszawa 2009.
Mostowik P., [w:] Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6, Olejniczak
A. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Mularski K., Komentarz do art. 410 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Gutowski M. [red.],
CH Beck, Warszawa 2019.
Mularski K., Komentarz do art. 414 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Gutowski M. [red.],
CH Beck, Warszawa 2019.
Olejniczak A., Komentarz do art. 353 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, Kidyba A. [red.],
LEX 2014.
Osajda K., Komentarz do art. 414 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.], Legalis 2021.
Ostrzechowski B., Szkoda przyszła w rozumieniu metody dyferencyjnej – glosa – II CSK 172/15,
„Monitor Prawniczy” 2018, nr 1, Legalis.
Perner S., Spitzer M., Kodek G.E., Bürgerliches Recht, Manz, Wien 2008.
Pietrzykowski K., Komentarz do art. 414 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Pietrzykowski
K. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Popiołek W., Komentarz do art. 471 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Pietrzykowski K.
[red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2020.
Rzecznik Finansowy, Skarga nadzwyczajna w sprawie dopłaty do odszkodowania z OC komunikacyjnego, https://rf.gov.pl/2020/10/19/skarga-nadzwyczajna-w-sprawie-doplaty-do-odszkodowania-z-oc-komunikacyjnego/ [dostęp: 4.12.2021].
Sobczyk M., Problem wykładni ‘celu świadczenia’ w rozumieniu art. 410 § 2 polskiego kodeksu
cywilnego – argumenty historyka prawa rzymskiego, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2018,
t. XVII, z. 2.
Steppa W., Glosa do wyroku SN z 17.6.2009 r., IV CSK 48/09, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 3.
Szpunar A., Ustalenie odpowiedzialności za szkodę przyszłą, „Palestra” 1973, nr 17/5(185).
Śmieja A., W sprawie funkcji realizowanych przez karę umowną, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 362.
Topolewski K., Zbieg roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z roszczeniami z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – glosa – IV CSK 523/08, „Monitor
Prawniczy” 2011, nr 22.
Zagrobelny K., Komentarz do art. 363 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski
P. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Zagrobelny K., Komentarz do art. 471 KC,[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski
P. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Ziemiak M.P., Polemika ze stanowiskiem niektórych instytucji i urzędów w kwestii uprawnień poszkodowanego do najmu pojazdu zastępczego, [w:] Odszkodowanie za niemożność korzystania
z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2011.