wu2021.4.2

Ocena przepisów poświęconych funkcjonowaniu Rad Nadzorczych w związku z projektem ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Michał Romanowski, Piotr Haiduk

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.4.2

Abstract

Celem artykułu jest ocena przepisów poświęconych funkcjonowaniu rad nadzorczych, w tym w kontekście spółek akcyjnych prowadzących działalność ubezpieczeniową, w związku z projektem ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1515), dalej: projekt lub nowelizacja.
 
Projekt przedstawiany jest jako mechanizm do aktywizacji rad nadzorczych i opiera się na założeniu, że obecne przepisy mają promować bierność członków rady nadzorczej. Rada nadzorcza ma być bierna, bo miałaby nie mieć narzędzi do efektywnego nadzoru. Całkowicie pominięto przy tym rozbudowane regulacje dotyczące nadzoru korporacyjnego w instytucjach finansowych (w tym w szczególności w zakładach ubezpieczeń).
 
Projekt został oparty na błędnych założeniach i w niedopracowany (a miejscami wręcz infantylny) sposób proponuje rozwiązania, które mogą sparaliżować funkcjonowanie nadzoru współkach akcyjnych. Wbrew deklarowanym intencjom projektodawców, w istocie rzeczy może on doprowadzić do osłabienia ochrony interesów akcjonariuszy.
 

 

Słowa kluczowe

rada nadzorcza, komitet audytu, spółki akcyjne, obowiązki informacyjne.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Doliński A., Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Oficyna Allerhanda,
Warszawa 2021.
Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie decyzji z dnia
20 sierpnia 2021 r. w sprawie nałożenia kar pieniężnych na byłych członków rady nadzorczej
GetBack SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Capitea SA z siedzibą w Warszawie).GUS, Zmiany
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2020 r., Warszawa 2021.
KNF, Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, Warszawa 2015.
Opalski A, [w: ] Kodeks spółek handlowych. T. III A. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392,
Opalski A. [red.],Warszawa 2016, Legalis 2021.
Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 16 października 2020 r. o projekcie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Nr
RL-033–28/20).
Wajda D., Tymczyszyn P., Jeszcze o kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej,
„Monitor Prawa Handlowego”, Warszawa 2020.
Sołtysiński S., Moskwa P. [w:] Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17B,
Sołtysiński S.[red.], Warszawa 2016, Legalis 2021.
Szwaja J., Mika I., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 3, Sołtysiński S., Szajkowski
A., Szumański A. [red.], Warszawa 2013, Legalis 2021.
Popiołek W., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Strzępka J. [red.], Warszawa 2015,
Legalis 2021.