wu2021.4.1

Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 1286/2014 – wybrane aspekty proceduralnoprawne

Paweł Wajda

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.4.1

Abstract

Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym, została upoważniona do stosowania środka nadzorczego w postaci interwencji produktowej. Instrument ten jest nakierowany na wyeliminowanie negatywnych zjawisk występujących w obrębie określonego sektora ubezpieczeń. Wskazać należy, że ze względu na ograniczoną regulację decyzji w przedmiocie interwencji produktowej w art. 17 Rozporządzenia PRIIP oraz w art. 366 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwłaszcza w zakresie wymogów, jakie powinna ona spełniać, powstaje pytanie, czy właściwy organ nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym upoważniony jest nie tylko do wydania czy cofnięcia interwencji produktowej, ale również do zmiany takiej decyzji. W tym kontekście szczególnie interesujące jest to, czy organ nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym posiada kompetencję do zmiany terminu zawieszającego określonego w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2021 roku wprowadzającej zakazy wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 

Słowa kluczowe

termin, interwencja produktowa, aspekty proceduralnoprawne, akt generalny, Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Podstawy odpowiedzialności cywilnej krajowych organów nadzoru finansowego
w świetle doświadczeń zagranicznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2019, nr 1.
Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej,
CH Beck, Warszawa 2015.
Brzuszczak P., Ferenc K., Charakter prawny aktu administracyjnego generalnego: przełom w dyskusji?, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2013, nr 2.
Chmielewski J., [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Ereciński T., Gudowski J., Pazdan M., Tomalak M. [red.],Wolters
Kluwer, Warszawa 2017.
Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
Kijowski D., Generalny akt stosowania prawa w ustawodawstwie polskim, „Przegląd Legislacyjny”
2014, nr 3.
Krawczyk A., Standardy współczesnej regulacji postępowania administracyjnego, [w:] Prawo
Procesowe Administracyjne. System Prawa Administracyjnego Tom 9, Hauser R., Niewiadomski
Z., Wróbel A. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.
Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych
administratywistów, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 12.
Łańcucki J., Interwencja produktowa jako instrument ochrony konsumentów w sektorze ubezpieczeń, [w:] Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, Kwiecień I. [red.],
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Mikosz R., Zirk-Sadowski M., Granice prawa do sądu administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007.
Wiącek M., [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Safjan M., Bosek L. [red.], CH
Beck, Warszawa 2016.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.
Mrozowska-Bartkiewicz B., Instytucja interwencji produktowej w Europejskim Systemie Nadzoru
Finansowego, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 1.
Nolan D., The Liability of Financial Supervisory Authorities, „Journal of European Tort Law” 2013, No. 4.
Piotrowska A., Ochrona klientów na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
Schaeken Willemaers G., Product intervention: a european perspective, [w:] Risques, crise financière
et gouvernance: perspectives transatlantiques, Nurit-Pontier L., Rousseau S.[ed.], Les Éditions
Thémis, Montreal 2013.
Szewczyk E., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową,
„Studia Lubuskie” 2012, t. VIII.
Szewczyk E., Publikacja generalnych aktów administracyjnych na przykładzie produktów leczniczych wycofanych z obrotu, [w:] Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne, Staniszewska L., Szewczyk M., Zimmermann J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Szewczyk M., Szewczyk E., Generalny akt administracyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Wajda P., [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P.
[red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Wojno B., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska
M., Wajda P. [red.], C.H. Beck, Warszawa 2017.
Woś T., [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, Woś T. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.