wu2021.3.6

Początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Mariusz Zelek

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.3.6

Abstract

Artykuł podejmuje problematykę ustalenia momentu, od którego rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, skierowanych przeciwko ubezpieczycielowi. Możliwość wystąpienia z powództwem bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi, który z zawarł z podmiotem odpowiedzialnym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jest niekwestionowana w świetle art. 822 § 4 k.c. Problematyczne jest jednak określenie, czy trzyletni termin przedawnienia, o którym mowa w art. 4421 § 1 i 3 k.c., rozpoczyna swój bieg z chwilą dowiedzenia się o szkodzie i podmiocie odpowiedzialnym według przepisów o czynach niedozwolonych, czy też –dowiedzenia się o ubezpieczycielu obowiązanym do naprawienia takiej szkody. Autor uznaje za prawidłowe to drugie stanowisko i prezentuje niżej argumenty na jego poparcie.

 

Słowa kluczowe

przedawnienie, a tempore scientiae, czyn niedozwolony, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

System Prawa Medycznego. Tom 5. Odpowiedzialność prywatnoprawna, Bagińska E. [red.], CH
Beck, Warszawa 2021.
Drozdowska U., Przedawnienie roszczeń deliktowych o wynagrodzenie szkody na osobie, „Edukacja
Prawnicza” 2010, nr 11.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765–92116), Fras M.,
Habdas M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.
Gwiazdomorski J., Podstawowe problemy przedawnienia, „Nowe Prawo” 1961, nr 1.
Janiszewska B., Przedawnienie roszczenia zwrotnego ubezpieczyciela przeciwko ubezpieczonemu sprawcy szkody komunikacyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 1.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Kruszyńska-Kola J., Ratio przedawnienia, CH Beck, Warszawa 2020.
Kuźmicka-Sulikowska J., Idea przedawnienia i jej realizacja w polskim kodeksie cywilnym,
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015.
Miaskowski J., Niezgoda K., Skawiński P., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Komentarz, CH Beck, Warszawa 2012.
Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.], Legalis 2020.
Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, LexisNexis, Warszawa 2012.
Raczyński A., Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
CH Beck, Warszawa 2010.
Sobolewski P., Warciński M., Przedawnienie roszczeń deliktowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Szpunar A., Nadużycie prawa w dziedzinie przedawnienia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1969, nr 4.
Szpunar A., Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń przeciw kierowcy pojazdu, „Palestra” 1993,
nr 7–8.
Szpunar A., Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1976.
Szpunar A., Z problematyki przedawnienia roszczeń majątkowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1974, nr 4.
Kodeks cywilny. Komentarz, Załucki M. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.
Zelek M., Determinanty początku biegu terminu przedawnienia roszczeń w ujęciu prawnoporównawczym, „Studia Prawa Prywatnego” 2017, nr 1.