wu2021.3.5

Koszty nieodpłatnej opieki nad poszkodowanym a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę na osobie. Uwagi na tle uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku (sygn. III CZP 31/19)

Monika Wałachowska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.3.5

Abstract

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym koszty nieodpłatnej opieki sprawowanej nad poszkodowanym mieszczą się pojęciu kosztów wynikłych z doznania szkody na osobie. Autorka wskazuje na rozmaite stanowiska zajmowane przez sądy i doktrynę, dowodząc, że pogląd SN można co do zasady podzielić. Dodaje, że istnieją również argumenty przemawiające za tym, że fakt konieczności korzystania z pomocy osób trzecich nie tylko może być w konkretnej sprawie uznany za uszczerbek o charakterze majątkowym, ale także jako czynnik brany pod uwagę przy szacowaniu szkody niemajątkowej.

 

Słowa kluczowe

szkoda na osobie, koszty leczenia, nieodpłatna opieka, odszkodowanie, zadośćuczynienie.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., [w:] System Prawa Medycznego. Tom 5. Odpowiedzialność prywatnoprawna, Bagińska
E. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Czachórski W., [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 1. Prawo zobowiązań – część ogólna,
Radwański Z. [red.], Ossolineum, Wrocław 1981.
Hadrowicz S., Nieodpłatna opieka jako koszt w świetle art. 444 § 1 k.c., „Studia Prawa Prywatnego”
2021, nr 2.
Hadrowicz S., Koszty „nieodpłatnej” opieki a pojęcia szkody podlegającej kompensacji na podstawie
art. 444 § 1 k.c. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 22 lipca 2020 r., III CZP 31/19, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2021, nr 6.
Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2014.
Kaliński M., Szkoda na osobie i jej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2021.
Machnikowski P., Śmieja A., [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część
ogólna, Olejniczak A. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Misztal-Konecka J., Kilka uwag o kosztach opieki nad poszkodowanym jako szkodzie podlegającej
naprawieniu na podstawie art. 444 § 1 zd. 1 k.c. [w:] Ius est iustitia appelatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red.T. Ereciński, J. Gudowski,
M. Pazdan, M.Tomalak, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449(10), Pietrzykowski K., CH Beck,
Warszawa 2015.
Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2021.
Strugała R., Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego, CH Beck, Warszawa 2019.
Wałachowska M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–
534), Habdas M., Fras M., Wolters Kluwer, Warszawa 2018.