wu2021.3.1

Konsekwencje potencjalnej niezgodności Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego z prawem Unii Europejskiej

Marcin Krzemień, Paweł Wajda

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.3.1

Abstract

Opublikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych budzi daleko idące wątpliwości w obszarze zgodności tak z prawem krajowym, jak i z prawem Unii Europejskiej. Dokument ten, który w założeniach miał podsumowywać funkcjonujące w polskim porządku prawnym rozwiązania regulacyjne dotyczące kryteriów dokonywania oceny odpowiedniości członków organów korporacyjnych instytucji finansowych, w praktyce – jak się wydaje – znacząco wykracza poza zakres wiążących aktów prawa unijnego dotyczących tych kwestii, w szczególności w kontekście sektora ubezpieczeniowego.
 
Podstawowym zarzutem, jaki można przedstawić wobec przygotowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentu, jest zastosowanie wobec osób uwzględnianych w procesie wyboru na członków organów korporacyjnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji kryteriów odpowiedniości sformułowanych na poziomie mikro, które zgodnie z prawem Unii Europejskiej powinny być stosowane wyłącznie w kontekście sektora bankowego / kapitałowego, nie zaś ubezpieczeniowego. Prawo Unii Europejskiej w sektorze ubezpieczeniowym dopuszcza bowiem możliwość stosowania wyłącznie kryteriów odpowiedniości sformułowanych na poziomie makro.
 
Opublikowanie przez Komisję Metodyki w zakresie oceny odpowiedniości członków organów korporacyjnych podmiotów nadzorowanych wydaje się być zatem działaniem nieuprawnionym i może zostać w konsekwencji uznane za niezgodne z prawem Unii Europejskiej.
 

 

Słowa kluczowe

Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, prawo Unii Europejskiej, kryteria odpowiedniości członków organów zarządzających, Dyrektywa CRD IV, Dyrektywa Wypłacalność II, transpozycja prawa unijnego.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Craig P., De Burca G., EU Law: Text, Cases, and Materials (Fifth Edition), Oxford University Press, Oxford 2011.
 
Podręcznik prawa Unii Europejskiej, instytucje i porządek prawny, Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. [red.], Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017.
 
Romanowski M., Zarzycka K., Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 roku, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 3.
 
Wajda P., Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3.