WU2021.2.4

Mediacja w sporach na rynkach finansowych na przykładzie centrum Mediacji Sądu Polubownego przy komisji nadzoru finansowego

Marta J. Skrodzka, Anna Szafranek, Mateusz Hubert Ziemblicki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.2.4

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie istoty mediacji i specyfiki sporów występujących na rynkach finansowych. Wskazane omówienie posłużyć ma m.in. analizie postępowań mediacyjnych prowadzonych na rynkach finansowych, opartej na pilotażowych badaniach empirycznych (metodą studium przypadku), przeprowadzonych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego KNF, oraz określeniu roli wyspecjalizowanych centrów mediacji w rozwoju mediacji pozasądowej w Polsce. Autorzy stawiają tezę, że wyspecjalizowane centra mediacyjne, zajmujące się prowadzeniem postępowań mediacyjnych wyłącznie w ściśle określonej kategorii spraw cywilnych i gospodarczych, wykazują dużą efektywność, dlatego mogą wspomóc postępowania sądowe lub zastąpić je w tym zakresie. W związku
z tym wyspecjalizowane centra powinny być wspierane odpowiednimi regulacjami prawnymi, które pozwoliłyby na ich rozwój, stanowiąc alternatywę dla ogólnych centrów zajmujących się prowadzeniem postępowań mediacyjnych we wszystkich możliwych kategoriach spraw nadających się do mediacji.

 

Słowa kluczowe

ADR, mediacja, postępowania polubowne, centrum mediacji, Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

literatura:
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2014.
Finanse, Ostaszewski J. [red.], Difin, Warszawa 2013.
Gmurzyńska E., [w:] Mediacje, Teoria i praktyka, Gmurzyńska E., Morek R. [red.], Wolters Kluwer,
Warszawa 2009.
Gmurzyńska E., [w:] Mediacja, Mazowiecka L. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa
2014.
Kaźmierczak A., Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1993.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, PWN, Warszawa
2000.
Malczyk M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, Góra-
Błaszczykowska A. [red.], Warszawa 2016.
Nowak P., Kornacka B., Mediacja i inne polubowne formy rozwiązywania sporów na rynku finan-
sowym, KNF, Warszawa 2016.
Peszkowski, System finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem finansowym, KNF, Warszawa 2016.
Peters D., An introduction to mediation theory and skills, University of Florida, Gainesville FL 2006.
Pieckowski S., Mediacja gospodarcza, Difin, Warszawa 2015.
Pyka I., Struktura i kierunki zmian rynku finansowego w procesach globalizacji, Rynek pieniężny
i kapitałowy, Pyka I. [red.], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
Sitt A., Mediating commercial disputes, Canada Law Book Inc., Aurora 2003.
Socha J., Rynek. Giełda. Inwestycje, OLYMPUS, Warszawa 1998.
Stefańska E., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–50538, Manowska
M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Źródła internetowe:
Centra Arbitrażu i Mediacji: https://www.cammediacje.pl/assets/files/raport-cam-final.pdf [do-
stęp: 10.11.2020].
Centrum Mediacji Sądu Polubownego KN: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/O_mediacji_-
-slajdy%202019_65959.pdf [dostęp: 10.12.2020].
KNF nagradza ubezpieczycieli za mediację, „Rzeczpospolita” 31.03.2016, http://www.rp.pl/
Ubezpieczenia/303319899-KNF-nagradza-ubezpieczycieli-za-mediacje.html#ap-1 [dostęp:
13.11.2020].
Mobbing akademicki – mediator akademicki, http://nfamob.wordpress.com/2009/11/05/projekt-
-roboczy-ustawy-o-mediatorach-i-zasadach-prowadzenia-mediacji/ [dostęp: 10.11.2020].
Raport pt. Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczeki-
wanej popularności mediacji, http://mediacja.gov.pl/Badania-analizy-i-statystyki-.html [do-
stęp: 10.11.2020].
Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w ramach pozasądowego rozwią-
zywania sporów, http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html [dostęp: 10.11.2020].
Roboczy projekt ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowa-
nych przez organa procesowe, http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/spoleczna-rada-
-o-projekcie-ustawy-o-mediatorach [dostęp: 10.11.2020]; http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/
ms-pracuje-nad-nowymi-przepisami-o-mediacji [dostęp: 10.11.2020].
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w roku 2016, https://www.knf.gov.
pl/knf/pl/komponenty/img/1_OST_PRZYJETY_28_03_na%20KNF_28_03_Sprawozdanie_2016.pdf
[dostęp: 10.12.2020].
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego
w 2018 roku, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sprawozdanie%20z%20dzia-
łalności%20UKNF%20oraz%20KNF%20w%202018%20roku_66979.pdf [dostęp: 10.12.2020].
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego
w 2019 roku, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sprawozdanie%202019.pdf [do-
stęp: 10.12.2020].
Sprawozdania z działalności Sądu Polubownego przy KNF w poszczególnych latach (2018–
2009), https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne/
sprawozdania?articleId=55606&p_id=18 [dostęp: 10.12.2020].
Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w 2019 roku, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/SPRAWOZDANIE_Z%20
DZIALALNOSCI_SADU_POLUBOWNEGO_PRZY_KNF_2019_70599.pdf [dostęp: 10.12.2020].
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://polubowne.uokik.gov.pl/instytucje,4,pl.html
[dostęp: 10.12.20202].
Założenia ogólne propozycji działań zmierzających do pełniejszego wykorzystania potencjału
mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania sporów i konfliktów, http://ms.gov.pl/pl/
dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-
-i-sporow/dokumenty-deklaracje/ [dostęp: 10.11.2020].
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-statystyczne-dotyczace-mediacji [dostęp:
10.11.2020].
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/SP%20przy%20KNF%20-%20o%20mediacji_67457.
pdf [dostęp: 10.11.2020].
h t t p s : / / w w w . k n f . g o v . p l / d l a _ k o n s u m e n t a / s a d _ p o l u b o w n y / m e d i a c j a / l i s t a –
-mediatorow?articleId=34152&p_id=18 [dostęp: 10.12.2020].