WU2021.1.6

Glosa aprobująca do uchwały Sądu najwyższego z dnia 24 stycznia 2020 roku (sygn. III czP 51/19)

Katarzyna Wałdoch

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.1.6

Abstract

Celem niniejszej glosy jest omówienie uchwały Sądu Najwyższego zdnia 24stycznia 2020roku, wydanej wsprawie osygn. akt IIICZP 51/19. Uchwała została wydana wodpowiedzi nazagadnienie prawne skierowane przez sąd okręgowy wSzczecinie wzwiązku zrozbieżnościami worzecznictwie sądów powszechnych. Orzeczenie dotyczy charakteru prawnego kwoty wypłacanej przez ubezpieczy-ciela wprzypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia nażycie zubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wocenie autorki Sąd Najwyższy prawidłowo wskazał, żewypłata kwoty pie-niężnej przez ubezpieczyciela wprzypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie zubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym wrozumieniu art.3851 §1 zd. 2k.c. Autorka twierdzi, żewydanie kwoty wykupu nie stanowi świadczenia wrozu-mieniu art.353 k.c. Postanowienia umowy określające „świadczenie wykupu, wartość wykupu, kwotę wykupu” podlegają zatem kontroli zpunktu widzenia ich abuzywności.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, świadczenie wykupu, wartość wykupu, umowa ubezpieczenia, rozwiązanie umowy

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

BednarekM., [w] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom V, Łętowska E. [red.], Legalis 2020.
Kamieński W., Glosa dowyroku Sądu Apelacyjnego wWarszawie zdnia 14 maja 2010 r., „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2(13).Kamieński W., Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia nażycie zubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2014, nr 17.Kucharski B., Świadczenie ubezpieczyciela wumowie ubezpieczenia mienia, Lex 2019.Machnikowski P., Zagadnienia prawne iekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń nażycie, Szczepańska M. [red.], Lex 2017.Raport Rzecznika Finansowego, Ubezpieczenia nażycie zubezpieczeniowym funduszem kapi-tałowym, Warszawa 2012.Raport Rzecznika Finansowego, Ubezpieczenia nażyciezubezpieczeniowym funduszem kapita-łowym. Część II, Warszawa 2016.Romanowski M., Czy świadczenie wykupu wumowach zUFK jest świadczeniem głównym?, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 2.Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, Lex 2011.Skubisz-Kępka K., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art.353–534), Fras M., Habdas M. [red.], Lex 2018.Szczepańska M., Wypłata wartości wykupu wumowie ubezpieczenia nażycie zubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – charakter prawny świadczenia,„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3.Trzaskowski R., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna,Gudowski J. [red.], Lex 2017.