WU2021.1.2

Prawo do kurtażu w razie zmiany brokera ubezpieczeniowego

Bartosz Kucharski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.1.2

Abstract

Artykuł dotyczy pytania, któremu brokerowi należy się kurtaż odzawartej umowy ubezpieczenia, jeżeli przed podpisaniem umowy broker, który ją wynegocjował, został zastąpiony nowym, ewentualnie nowy broker pojawił się już pozawarciu umowy. Wdoktrynie oraz orzecznictwie dominuje stanowisko, żekur-taż codozasady przypada brokerowi, który nadał kształt zawartej umowie, natomiast sam podpis pod polisą ma jedynie znaczenie formalne. Wpraktyce zgłaszany jest jednak postulat, uzasadniany przede wszystkim względami utylitarnymi, żedecydować powinien nie wkład pracy, ale podpis. Pojawiają się ponadto wnioski, bywrazie zmiany brokera pozawarciu umowy lub naetapie jej przedłużenia prowizję otrzymywał nowy broker. Autor krytykuje te postulaty, zgadzając się zpoglądem tradycyjnym, iwska-zuje, żewłaśnie takie stanowisko powinno znaleźć odzwierciedlenie wnowej redakcji Zasad dobrej praktyki oraz współpracy między brokerami azakładami ubezpieczeń.

 

Słowa kluczowe

broker ubezpieczeniowy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, prowizja, kurtaż, umowa ubezpieczenia, dystrybucja ubezpieczeń

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Byczko Sz., Kucharski B., Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 4.Fras M. iin. Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.Kliszcz J., Samorząd brokerski – jego rozwój oraz prognozy iwyzwania naprzyszłość, [w:] Broker wświetle prawa ipraktyki ubezpieczeniowej, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art.535–764(9), Fras M., Habdas M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V.Zobowiązania. Część szczegółowa, Gudowski J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.Kowalewski E., Kim jest broker narynku ubezpieczeniowym, [w:] Broker wświetle prawa iprak-tyki ubezpieczeniowej, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.Kowalewski E., Makler ubezpieczeniowy. Broker. Zakładanie firmy. Przepisy. Działalność, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie oddz. TNOiK, Bydgoszcz 1991.Kowalewski E., Serwach M., Wynagrodzenie brokera, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 2.Kucharski B., Broker ubezpieczeniowy jako wolny zawód, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.Kucharski B., Znaczenie kodeksów etycznych wubezpieczeniach, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 4.Malinowska K., Broker aubezpieczyciel, [w:] Broker wświetle prawa ipraktyki ubezpieczeniowej, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.Malinowska K., Mosakowska I., Status zawodowy brokera ubezpieczeniowego aprzemiany usta-wodawcze wdziedzinie dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2016, nr 2.Narloch P., Nawracała J., Rola slipu brokerskiego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, „Prawo Asekuracyjne” 2000, nr 2.Nawracała J., Cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego aprawo dokurtażu, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 4.Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń, Pokrzywniak J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.Orlicki M., Analiza potrzeb klienta – rzeczywista, czy pozorna?, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 2.Pokrzywniak J., Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczający – ubezpieczyciel. Stosunki zobowią-zaniowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2005.Pokrzywniak J., Materialnoprawne skutki uiszczenia przez ubezpieczającego składki brokerowi ubezpieczeniowemu, [w:] Umowa ubezpieczenia, aktualne problemy prawne, Koch A. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2005.Pokrzywniak J., Rozliczenia między brokerem ubezpieczeniowym azakładem ubezpieczeń wświet-le orzecznictwa sądowego wkontekście prac nad nową ustawą odystrybucji ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.Rott-Pietrzyk E., Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów oświadczenie usług, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.Serwach M., Umowa brokerska, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań – umo-wy nienazwane, Katner W.J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Wojno B., Tarasiuk A., Analiza wymagań ipotrzeb klienta wprocesie dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.Wojtkowiak M., Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego – prowizja odubezpieczyciela czy honorarium odubezpieczającego?, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2017, nr 4.Ziemiak M., Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego wświetle ustawy odystrybucji ubez-pieczeń. Zagadnienia wybrane, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2019, nr 2.Zoń Ł., Implementacja dyrektywy odystrybucji ubezpieczeń apraktyka działalności brokerskiej – uwagi de lege ferenda,„Prawo Asekuracyjne” 2016, nr 2.