WU2021.1.1

Pisemność oświadczenia a forma pisemna w rozumieniu art. 78 § 1 k.c. na przykładzie art. 21 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Michał Romanowski
Katarzyna Zarzycka

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.1.1

Abstract

Istota problemu prawnego omawianego w niniejszym artykule sprowadza się m.in. do ustalenia na przykładzie art.21 ust.4 u.dz.u.r., czy ilekroć w przepisach prawa mowa jest złożeniu oświadczenia „pisemnie”, o„pisemnym oświadczeniu”, czy o„pisemnym żądaniu”, należy przez to rozumieć każdorazowo „formę pisemną” czynności prawnej, o której mowa wart.78 § 1 k.c. Stanowisko takie (nietrafne) zdaje się zajmować Komisja Nadzoru Finansowego. Różnorodność terminologiczna i związane z nią wątpliwości co do wykładni przepisów w zakresie formy czynności prawnej powodują problemy dla zakładów ubezpieczeń w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, dla której „pisemne oświadczenie” jest tożsame z„oświadczeniem złożonym w formie pisemnej”. Stanowisko KNF nie tylko poważnie utrudnia praktykę, wpływa na koszty i bezpieczeństwo działania ubezpieczycieli, ale też nie jest uzasadnione z punktu widzenia ochrony klientów. Budzi ono zdumienie wczasach cyfryzacji, a tym bardziej COVID-19.Jeżeli można przyjąć, że do oświadczeń i żądań, o których mowa wart.21 ust.4 u.dz.u.r. nie stosuje się wymogów wskazanych wart.78 § 1 k.c., to automatycznie powstanie szersze pole do bardziej elastycznej oceny wymogów faktycznych co do takiej formy. Oznaczać to będzie, że przy zachowaniu pewnych – koniecznych z punktu widzenia celu wyżej wymienionego przepisu i ochrony klienta – wymogów technicznych co do dokumentów elektronicznych, możliwe będzie skuteczne złożenie oświadczeń w formie innej, niż tradycyjna forma pisemna (rozumiana jako złożenie własnoręcznego podpisu na papierze).

 

Słowa kluczowe

forma pisemna, pisemność, formy oświadczeń woli, narzędzia autoryzacyjne, dokument.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Brzozowski A., Kocot W., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.Czepita S., Drozd E., Kuniewicz Z., Radwański Z., Słotwiński S., [w:] System Prawa Prywatnego Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, Radwański Z. [red.], Legalis 2019. Giaro M., Cywilnoprawne pojęcie pisemności wspołeczeństwie informacyjnym, „Państwo iPrawo” 2009, nr 10.Kocot W., Korzystanie zsieci teleinformatycznych wstosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 2.Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Bralczyk J. [red.], PWN, Warszawa 2005.