WU2020.4.6

Glosa do uchwały sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (iii CZP 90/19)

Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.6

Abstract

Zagadnienie VAT w odszkodowaniach wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń doczekało się dość pokaźniej liczby orzeczeń sądowych oraz pewnych opracowań naukowych. Glosowaną uchwałą swoje stanowisko w tym zakresie zajął także Sąd Najwyższy, przyjmując, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego. Celem niniejszej glosy jest próba krytycznej analizy rozstrzygnięcia SN.

 

Słowa kluczowe

odszkodowanie, VAT, OC PPM, leasing, SN

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Analiza Rzecznika Finansowego z dnia 23 maja 2018 r., Warszawa 2018.
Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2011
Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 7091 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Kidyba A. [red.], LEX 587286575.
Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972,