WU2020.4.4

Zbieg odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników

Jakub Oleszczak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.4

Abstract

W artykule rozważana jest kwestia możliwości zaistnienia zbiegu odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach dwóch obowiązkowych ubezpieczeń: OC posiadaczy pojazdów i OC rolników. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że do przedmiotowego zbiegu może dojść w przypadku szkody wyrzą-dzonej ruchem ciągnika w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Taki stan prawny jest nie-korzystny dla ubezpieczających, którzy muszą płacić podwójną składkę ubezpieczeniową za objęcie ochroną tego samego ryzyka. W związku z tym w artykule zaproponowano zmiany w prawie, które mają na celu precyzyjne rozgraniczenie odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu omawianych ubezpieczeń.

 

Słowa kluczowe

ruch pojazdu mechanicznego, gospodarstwo rolne, odszkodowanie, odpowiedzialność cywilnoprawna, obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Byczko Sz., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.Kiziewicz E., OC rolnika – zasady i główne problemy, https://rf.gov.pl/pdf/Analiza_OC_rolnika_pazdzier-nik2019.pdf [dostęp: 1.10.2020].Kodeks cywilny. Komentarz LEX, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014.Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.Kucharski B., Odpowiedzialność ubezpieczycieli w ubezpieczeniu podwójnym, [w:] Czynić postęp w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Robaczyński W. [red.], Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017.Maśniak D., Ruch pojazdu jako przesłanka odpowiedzialności ubezpieczyciela OC posiadacza ciąg-nika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego – znaczenie orzeczenia TS C 514/16 Rodrigues de Andrade, „Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.Miaskowski J., Niezgoda K., Skawiński P., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, CH Beck, Warszawa 2012. Oleszczak J., Zmiany w rozumieniu pojęcia ruchu pojazdu pod wpływem orzeczenia TSUE w spra-wie C-514/16 Rodrigues de Andrade, „Prawo Asekuracyjne” 2020, nr 2.Orlicki M., Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC, [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Fras M., Ślęzak P. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007. Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom 1, Brodecki Z., Serwach M., Glicz M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.Sieradzka M., Szkoda związana z ruchem pojazdu jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu ubez-pieczenia komunikacyjnego. Glosa do wyroku TS z dnia 28 listopada 2017 r., C-514/16, LEX.Soboń S., Kodeks drogowy. Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Część I. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z komentarzem, Grupa IMAGE, Warszawa 2016.Wałachowska M., Ziemiak M., Zakres odpowiedzialności za szkody związane z ruchem pojazdów – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.11.2017 r., C-514/16 Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade i Fausto da Silva Rodrigues de Andrade v. José Manuel Proença Salvador i In., „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 2.