WU2020.4.3

Wpływ ubezpieczeń dotowanych upraw na wynik finansowy wybranych rodzajów produkcji roślinnej

Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.3

Abstract

Wzrost liczby i natężenia zjawisk o charakterze katastroficznym oraz konieczność ograniczenia pomocy ad hoc państwa doprowadziły do wprowadzenia dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Zakres zmieniających się notorycznie regulacji prawnych oraz ograniczony popyt powodują jednak, że należy postawić pytanie o efektywność ubezpieczeń dotowanych dla najważniejszych podmiotów – gospodarstw rolnych. Celem opracowania jest określenie wpływu korzystania z ubezpieczeń dotowanych na wynik finansowy uzyskiwany z produkcji roślinnej w zakresie wybranych upraw (rzepaku, pszenicy ozimej, kukurydzy na ziarno) w odniesieniu do skutków złego przezimowania oraz suszy. Cel zrealizowano, przeprowadzając symulacje wyników finansowych w wybranych uprawach oraz dodatkowo obliczając dwa wskaźniki, tj. stopień pokrycia przez odszkodowanie kosztów bezpośrednich i zdolność odtworzenia majątku. Stwierdzono, że efektywność ochrony ubezpieczeniowej zależy w przypadku ubezpieczenia od skutków złego przezimowania na równi od parametrów ekonomicznych funkcjonowania gospodarstwa, jak i stosowanych regulacji w zakresie technicznych uwarunkowań umów ubezpieczenia. Natomiast w przypadku ubezpieczenia od skutków suszy – od stawki za ubezpieczenie oraz poziomu franszyzy redukcyjnej.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia upraw, skutki złego przezimowania, susza, wynik finansowy, produkcja roślinna

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Druk nr 2909, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-rząt gospodarskich – uzasadnienie, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2909 [dostęp: 16.12.2020].Gradziuk P., Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce, „Monografie i rozprawy naukowe IUNG-PIB w Puławach” 2015, nr 45.Grzelak A., Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunko-wość rolną (FADN), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2014, nr 3.Harasim A., Plony słomy wybranych zbóż w zależności od sposobu jej zbioru, „Polish Jurnal of Agronomy” 2016, nr 26.http://www.wir.org.pl/kalk/kalk.htm [dostęp: 20.09.2020].Identyfikacja podstaw, przemian i problemów ubezpieczeń rolnych, Soliwoda M. [red.], Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2020.Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 2.Kaczała M., Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczenia. Zadania dla państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.Koza P., Łopatka A., Jadczyszyn J., Wawer R., Doroszewski A., Siebielec G., Ekspertyza „Wyznaczenie obszarów w różnym stopniu zagrożonych wystąpieniem suszy w Polsce na potrzeby wdrażania operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, Puławy 2019, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacje [dostęp: 10.10.2020].Łabędzki L., Potrzeby wodne roślin uprawnych i potrzeby nawodnień w zlewni rzeki Zgłowiączki, „Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego” 2007, nr 4.MRiRW, Ubezpieczenia z uwzględnieniem stabilizacji dochodów jako instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Warszawa 29 września 2020 r.NIK (2020), Wspieranie środkami publicznymi systemu ubezpieczeń rolniczych, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/047/ [dostęp: 10.09.2020].Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych „Bezpieczne Uprawy ” zatwierdzone Uchwałą nr 132/2018 Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 12 września 2018 r.Ogólne warunki ubezpieczenia PZU UPRAWY, ustalone uchwałą nr UZ/235/2019 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 2 września 2019 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/207/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.Ogólne Warunki Ubezpieczenia UPRAW ROLNYCH Concordia Polska TU SA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych Vereinigte Hagelversicherung VVaG zatwierdzone Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 8/2019 z dnia 30 listopada 2019 r.Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych zatwierdzone uchwałą nr 01/13/11/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 13 listo-pada 2019 r.Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.Pabiszczak K., Wysocki G., Kalkulacje rolnicze, „Siewca Wielkopolski” 2001, nr 6.PIU (2008), Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce. Materiały z konferencji zorga-nizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w Warszawie w dniu 4.02.2008 r.