WU2020.4.2

Problem stosowania art. 3855 k.c. w stosunkach ubezpieczenia gospodarczego z udziałem banków

Dawid Rogoziński

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.2

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest ocena, w jaki sposób status prawny jednoosobowego przedsiębiorcy wpływa na możliwość stosowania wobec niego instrumentów ochrony przed niedozwolonymi po-stanowieniami umownymi w sytuacji, gdy do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia dochodzi w pośrednim lub bezpośrednim związku z zawarciem innej umowy o usługi finansowe – np. umowy kredytu bankowego. W ramach swoich rozważań autor zestawia artykuł 385(5) k.c.(który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2021 roku) z obowiązującym już wcześniej – a niezmienianym – artykułem 805 ust. 4 k.c. w kontekście specyfiki stosunków ubezpieczenia z udziałem banków (bancassurance). Nowelizacja Kodeksu cywilnego zakłada rozszerzenie zakresu ochrony przed niedozwolonymi posta-nowieniami umownymi na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile umowa podlegająca kontroli nie ma dla nich charakteru zawodowego. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób – albo czy w ogóle – wprowadzone zmiany korespondują z aktualnym oto-czeniem prawnym i prowadzą do postulowanego od lat ujednolicenia sytuacji prawnej klienta na rynku finansowym, niezależnie od sektora usług, z których korzysta. Z uwagi na ramy opracowania rozwa-żania ograniczają się do sytuacji prawnej kontrahenta – osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Słowa kluczowe

bancassurance, zakres ochrony konsumenckiej w umowach o usługi finansowe, ochrona przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi, klauzule abuzywne, pakietyzacja usług finansowych.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Daszewski A., Dąbrowska A., Kiziewicz E., Więcko M., Wybrane przepisy noweli do kodeksu cywil-nego – próba interpretacji, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2007, nr 2. Fuchs D., Szymański Ł., Zróżnicowanie zakresu ochrony poszczególnych kategorii nieprofesjonal-nych uczestników rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 3.Janiak A., Bank jako instytucja zaufania publicznego, „Glosa” 2003, nr 2.Jasińska K., Komentarz do art. 385(5) k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Załucki M. [red.], Warszawa 2019, Legalis/el.Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020. Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis/el.Maśniak D., Komentarz do art. 10, [w:] Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, Fras M., Kucharski B., Malinowska K., Maśniak D., Szaraniec M. [red], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.Maśniak D., Ramy prawne bancassurance, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIII.Mikłaszewicz P., Komentarz do art. 385(5), [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Osajda K. [red.], Warszawa 2020, Legais/el.Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B. [red.], Kraków–Warszawa 2007, LEX/el.Popiołek W., Komentarz do art. 385(5), [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449(10), Pietrzykowski K. [red.], Warszawa 2020, Legalis/el.
Rogowski S., Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie polskim, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze w gospodarce rynkowej. Tom 4, Sangowski T. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002.Rogoziński D., Kredytowanie składki z tytułu pakietowych umów ubezpieczenia przy kredytach waloryzowanych kursem waluty obcej a „koszt kredytu” i „rzeczywisty koszt ochrony ubez-pieczeniowej”, [w:] Raport. Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumen-ta, Jurkowska-Zeidler A., Monkiewicz J. [red.], Doradczy Komitet Naukowy przy Rzeczniku Finansowym, Warszawa 2019.Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia ob-ciążeń regulacyjnych, druk sejmowy VIII kadencji, Nr 3622. Wiak J., Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w kodeksie cywilnym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2020, nr 5(863). Zagrobelny K., Komentarz do art. 385(5), [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], Warszawa 2019, Legalis/el.Ziemiak M., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, TNOiK, Toruń 2017.