WU2020.4.1

Kto stanie po stronie konsumenta?
aktualne problemy ochrony praw klientów
na polskim i amerykańskim rynku finansowym

Hanna Mardo

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.1

Abstract

W roku 2020 zarówno amerykańskie Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), jak i polski Rzecznik Finansowy zmierzyły się z możliwością likwidacji.
Ze względu na rozbieżności w orzecznictwie sądów federalnych niższego szczebla, dotyczące zgodności struktury CFPB z zasadą podziału władzy wynikającej z art. 2 Konstytucji, kwestię tę roz- strzygnął w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy. Orzeczenie to powinno wyeliminować wątpliwości podnoszone od wielu lat przez podmioty powiązane z rynkiem finansowym i dążące do zniwelowania działań mających na celu wzmocnienie pozycji konsumentów w relacji z takimi podmiotami.
Z kolei polscy klienci podmiotów rynku finansowego mogą utracić możliwość uzyskania pomocy przez niezależny i wyspecjalizowany podmiot – Rzecznika Finansowego. Jego kompetencje mają zo- stać przejęte przez Prezesa UOKiK, zajmującego się przede wszystkim ochroną konkurencji, a także ochroną zbiorowych interesów konsumentów. Mimo sprzeciwu naukowców, ekspertów i różnorodnych organizacji oraz mimo szeregu poważnych zastrzeżeń zarówno co do istoty zmiany systemu ochrony konsumenta, jak i co do konkretnych rozwiązań lub przeoczeń ze strony projektodawcy, projekt ustawy znoszącej urząd Rzecznika Finansowego został zaakceptowany przez Radę Ministrów.

 

Słowa kluczowe

Consumer Financial Protection Bureau, ochrona konsumenta, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

American Bankers Association, TBA Op-Ed: Dodd-Frank Has Harmed Consumers, 17 lipca 2015 r., https://bankingjournal.aba.com/2015/07/tba-op-ed-dodd-frank-has-harmed-consumers/ [dostęp: 11.10.2020].
Bankier.pl, Były prezes NIK: Niepokoi mnie plan likwidacji funkcji Rzecznika Finansowego, 2 listopa- da 2020 r., https://www.bankier.pl/wiadomosc/Byly-prezes-NIK-Niepokoi-mnie-plan-likwidacji- funkcji-Rzecznika-Finansowego-7992920.html [dostęp: 15.11.2020].
Barnett K. H., The Consumer Financial Protection Bureau’s Appointment with Trouble, Am. U. L. Rev. 1459 (2011).
Campbell J. Y., Jackson H. E., Madrian B. C., Tufano P., Consumer financial protection, “Journal of Economic Perspectives” 2011, nr 1.
GUS, Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w II kwartale 2020 r., 10 września 2020 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/ wplyw-epidemii-covid-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2020- -roku,4,2.html [dostęp: 7.10.2020].
Holtz-Eakin D., The Growth Consequences of Dodd-Frank, 6 maja 2015 r., https://www.america- nactionforum.org/research/the-growth-consequences-of-dodd-frank/ [dostęp: 11.10.2020]. Makowiecki A., Rząd przyjął kontrowersyjną ustawę o likwidacji Rzecznika Finansowego, 29 paź- dziernika 2020 r., https://gu.com.pl/prawo/rzad-przyjal-kontrowersyjna-ustawe-o-likwidacji-
-rzecznika-finansowego/ [dostęp: 15.11.2020].
Minister Finansów, Większa ochrona interesów klientów podmiotów rynku finansowego, 28 paź-
dziernika 2020 r., https://www.gov.pl/web/finanse/wieksza-ochrona-interesow-klientow-pod-
miotow-rynku-finansowego [dostęp: 15.11.2020].
Misiak H., Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji
„nowego ładu dla konsumentów”, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018, nr 2.
NIK, Kredyty frankowe: Państwo pozwoliło bankom na zbyt wiele, 16 sierpnia 2018 r., https:// www.nik.gov.pl/aktualnosci/kredyty-frankowe-panstwo-pozwolilo-bankom-na-zbyt-wiele.
html [dostęp: 15.11.2020].
NIK, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym z dnia 23 lipca 2019 r., https://www.nik. gov.pl/plik/id,21513,vp,24159.pdf [dostęp: 15.11.2020].
Rzecznik Finansowy, Coraz więcej skarg dotyczących nieautoryzowanych transakcji, 24 czerwca 2020 r., https://rf.gov.pl/2020/06/24/coraz-wiecej-skarg-dotyczacych-nieautoryzowanych- -transakcji/ [dostęp: 7.10.2020].
Rzecznik Finansowy, Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące sektora bankowo-kapitałowego, https://rf.gov.pl/fundusz-edukacji-finansowej/twoje-finanse-w-czasie-covid-19/najczestsze- -pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-sektora-bankowo-kapitalowego/ [dostęp: 7.10.2020].
Rzecznik Finansowy, Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące sektora ubezpieczeniowego, https://rf.gov.pl/fundusz-edukacji-finansowej/twoje-finanse-w-czasie-covid-19/najczestsze- -pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-sektora-ubezpieczeniowego/ [dostęp: 7.10.2020].
Rzecznik Finansowy, Oświadczenie Biura Rzecznika Finansowego dotyczące doniesień medialnych o likwidacji BRF, 6 sierpnia 2020 r., https://rf.gov.pl/2020/08/06/oswiadczenie-biura-rzecz- nika-finansowego-dotyczace-doniesien-medialnych-o-likwidacji-brf/ [dostęp: 15.11.2020]. Rzecznik Finansowy, Sprawozdania Rzecznika Finansowego za lata 2016–2019, https://rf.gov.
pl/o-nas/sprawozdania/ [dostęp: 15.11.2020].
Smith A., Nguyen J., Consumer Financial Protection Bureau: The First Year, “UCC Law Journal” 2012.
U. S. Buearau of Labor Statistics, Impact of the coronavirus (COVID-19) pandemic on The Employment Situation for September 2020, wrzesień 2020 r., https://www.bls.gov/covid19/em- ployment-situation-covid19-faq-september-2020.htm [dostęp: 7.10.2020].
Wyatt E., Dodd-Frank Under Fire a Year Later, „The New York Times”, https://www.nytimes.
com/2011/07/19/business/dodd-frank-under-fire-a-year-later.html [dostęp: 15.11.2020]. Ziemiak M., Komentarz do projektu ustawy. Przeciwko planom likwidacji Rzecznika Finansowego,
„Gazeta Ubezpieczeniowa” 2020, nr 44.