WU2020.3.6

Regres ubezpieczeniowy – zagadnienia
wybrane

Paweł Grzembka

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.6

Abstract

Niniejszy artykuł jest poświęcony regulacjom dotyczącym regresu ubezpieczeniowego – typowego
i nietypowego. Z tego względu opracowanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza zawiera
ogólną charakterystykę regresu typowego, stanowiącą przyczynek do analizy wybranych problemów
praktycznych. W części drugiej w ten sam sposób została omówiona instytucja regresu nietypowego.
Autor, w oparciu o analizę doktryny i orzecznictwa, proponuje rozwiązania poruszonych w artykule
problemów oraz przedstawia postulaty de lege ferenda.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia gospodarcze, regres ubezpieczeniowy, regres typowy, regres nietypowy, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych./div>
 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Buczkowski S., Z zagadnień regresu, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1952, nr 12.
Byczko S., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2013.
Cudna-Wagner A., Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela, Kodeks sp. zo.o., Warszawa 2002.
Kiziewicz E., Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń, „Monitor Ubezpieczeniowy” 2009, nr 39.
Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty,
Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
Kowalewski E., Serwach M., Kulancja ubezpieczeniowa, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 3(56).
Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według Kodeksu cywilnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1978.
Magoń K., Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, [w:] Kierunki rozwoju
ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec M.
[red.], Difin, Warszawa 2013.
Mazurczak Ł., Przedawnienie nietypowego roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń, „Rozprawy
Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3(22).
Mazurczak Ł., Świadczenie kulancyjne a regres ubezpieczeniowy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”
2015, z. 2.
Miaskowski J., Niezgoda K., Skawiński P., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Komentarz, CH Beck, Warszawa 2012.
Misztal-Konecka J., Regres nietypowy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 15.
Orlicki M., Instytucja kulancji w polskim prawie ubezpieczeniowym, „Prawo Asekuracyjne” 1998,
nr 4(17).
Orlicki M., O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikających z art. 11 ust. 3 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, „Prawo Asekuracyjne” 2011, nr 3(68).
Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007.
Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Pokrzywniak J., Kilka uwag o regresie nietypowym w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, [w:] Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, Koch A. [red.], CH Beck,
Warszawa 2008.
Poprawski R., Przedawnienie roszczenia zakładu ubezpieczeń z regresu nietypowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, „Prawo Asekuracyjne”
2017, nr 4(93).
Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Brodecki Z., Serwach M., Glicz M. [red.], Wolters Kluwer,
Warszawa 2010.
Raczyński A., Instytucja regresu nietypowego (szczególnego) na tle konstrukcji ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne,
Gnela B. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Raczyński A., Świadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniu assistance, [w:] Kierunki rozwoju
ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec M.
[red.], Difin, Warszawa 2013.
Sangowski T., Finansowe znaczenie regresu ubezpieczeniowego, „Studia Ubezpieczeniowe” 1971, t. I.
Serwach M., Osobista odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej –
konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe, „Prawo Asekuracyjne” 2011, nr 2(67).
Sowik A., Kacprzyk T., Regres nietypowy w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności
cywilnej – spojrzenie de lege ferenda, [w:] System prawny ubezpieczeń obowiązkowych.
Przesłanki i kierunki reform, Kowalewski E., Mogilski W.W. [red.], TNOiK, Toruń 2014.
Sowik A., Regres nietypowy – struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności
cywilnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3.
Sury P., Świadczenie kulancyjne jako świadczenie należne, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2011, z. 11.
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 5, Łętowska E. [red.], CH Beck,
Warszawa 2013.
Szpunar A., Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Wąsiewicz A. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
Szpunar A., Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń przeciw kierowcy pojazdu, „Palestra” 1993,
nr 7–8.
Szpunar A., Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela, Zakamycze, Kraków 2000.
Warkałło W., Marek W., Mogilski W., Prawo ubezpieczeniowe, PWN, Warszawa 1983.
Warkałło W., Prawo ubezpieczeniowe. Zarys wykładu i materiały normatywne, PWN, Warszawa 1974.
Wąsiewicz A., Ubezpieczenia komunikacyjne, Orlicki M., Wąsiewicz A. [oprac.], Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz–Poznań 2001.