WU2020.3.2

Przepisy karne w ustawie o pracowniczych
planach kapitałowych

Sebastian Kowalski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.2

Abstract

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu typizacji czynów zabronionych i zakresu penalizacji w przepisach karnych zawartych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, a następnie wskazanie tych rozwiązań, które w praktyce mogą sprawiać poważne problemy interpretacyjne.
Wustawie o pracowniczych planach kapitałowych stypizowano osiem wykroczeń i jedno przestępstwo.
Przedstawiona przez autora ocena przepisów karnych pomieszczonych w rozdziale 16 ustawy jest
bardzo krytyczna, przede wszystkim z uwagi na sankcje za wykroczenia. Są one całkowicie niespójne
z sankcjami przewidywanymi za wykroczenia w Kodeksie wykroczeń i innych ustawach. Ustawodawca
albo przewiduje zbyt wysoką górną granicę kary grzywny za wykroczenie, albo określa górną granicę kary grzywny w sposób niemożliwy do jednoznacznego ustalenia, odwołując się do niezdefiniowanego funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego. Ten ostatni sposób określenia
sankcji karnej za wykroczenie narusza zasadę nulla poena sine lege. Autor nie poprzestaje na krytyce
przepisów karnych, lecz w końcowej części artykułu – oprócz uwag podsumowujących – przedstawia
postulaty de lege ferenda.

 

Słowa kluczowe

pracownicze plany kapitałowe, przepisy karne, przestępstwo, wykroczenie, kara.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bojarski T., Niektóre szczególne formy odpowiedzialności a odpowiedzialność karna, [w:] Państwo.
Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi
w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Korobowicz A., Leszczyński L., Pieniążek A. [red.],
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
Derek M., Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych –
analiza karnoprawna, „Palestra” 2018, nr 12.
Grześkowiak A., Nullum crimen, nulla poena sine lege anteriori, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, Wieruszewski R. [red.], Ossolineum, INP PAN, Wrocław 1991.
Jakubowska-Hara I., Kara grzywny, [w:] Reforma prawa wykroczeń, Tom 1, Daniluk P. [red.], CH
Beck, Warszawa 2019.
Kowalski S., Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre
inne dni, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 10.
Kowalski S., Wykroczenia związane z zatrudnieniem pracowników i innych osób wykonujących
pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych, CH Beck, Warszawa 2019.
Kubicki L., Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, „Państwo i Prawo” 1998, z. 9–10.
Kubot Z., Status kierownika działu personalnego, „Praca i Zabezpieczenia Społeczne” 2006, nr 7.
Majewski J., Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami
wartościowymi, [w:] Prawo karne gospodarcze, Górniok O. [red.], CH Beck, Warszawa 2003.
Makowiec A., Prawne aspekty reklamy w sieci – zagadnienia wybrane, „Kultura – Media – Teologia”
2014, nr 18.
Malezini M., System wymiaru grzywien w nowym Kodeksie karnym, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 3.
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, TNOiK, Toruń 2002.
Ochman P., Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym. Przepisy karne ustaw
bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Wojewódka M., Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.
Wróbel W., Grzywna w nowym kodeksie karnym. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie
komentarze, zeszyt 15, CH Beck, Warszawa 1998.