WU2020.2.4

Problematyka VAT w odszkodowaniach
wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
w pojazdach będących przedmiotem leasingu

Michał P. Ziemiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.4

Abstract

Zagadnienie VAT w odszkodowaniach wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń doczekało się, co prawda, dość pokaźnej liczby orzeczeń sądowych oraz pewnych opracowań naukowych, niemniej wciąż
przysparza problemów. Jest to szczególnie dobrze widoczne w kontekście szkód w pojazdach leasingowanych. Zarówno w praktyce ubezpieczycieli działających na polskim rynku, jak i w rodzimej judykaturze napotkać możemy bowiem na dwa stanowiska odnośnie tego, czy odszkodowanie takie powinno
czy też nie powinno uwzględniać VAT. W istocie jest to pochodna szerszej kwestii, a mianowicie tego,
komu przysługuje status poszkodowanego. Wramach niniejszego artykułu autorzy analizują m.in.
rozstrzygnięcia sądowe oraz podejmują próbę wypracowania rozwiązań mających na celu eliminację
wskazanych problemów.

 

Słowa kluczowe

odszkodowanie, VAT, OC PPM, leasing.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Analiza Rzecznika Finansowego z dnia 23 maja 2018 r., Warszawa 2018.
Brol J., Umowa leasingu, LexisNexis, Warszawa 2010.
Chmielowiec B., Podatek od towarów i usług (VAT) przy wypłacie odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2014, nr 2(17).
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, Kidyba A. [red.], Wolter
Kluwer, Warszawa 2014.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–764(9)), Fras M.,
Habdas M. [red.], Wolter Kluwer, Warszawa 2018.
Poczobut J., Odrębna regulacja umowy leasingu w kodeksie cywilnym, [w:] „Monitor Rachunkowości
i Finansów” 2000, nr 11, poz. 12.
Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych przyjęte uchwałą Komisji
Nadzoru Finansowego nr 414/2014 KNF w dniu 16 grudnia 2014 r