WU2020.2.1

Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy
na kolejny okres ubezpieczenia

Mariusz Fras

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.1

Abstract

Niniejszy artykuł porusza zagadnienie o istotnym znaczeniu praktycznym – jest nim analiza potrzeb
klienta przy zawieraniu umów na kolejny okres ubezpieczenia. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku
o dystrybucji ubezpieczeń1
(dalej: u.d.u.) w art. 8 ust. 1 wprowadziła wymóg, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określił – na podstawie uzyskanych od klienta informacji – jego wymagania i potrzeby. Jest to bowiem nowy ustawowy
i przedkontraktowy obowiązek spoczywający na dystrybutorach ubezpieczeń. Jednym z zasadniczych
problemów występujących na rynku ubezpieczeniowym jest nabywanie prze klientów produktów, które nie odpowiadają ich potrzebom. Nieadekwatność produktu ubezpieczeniowego prowadzi w przede
wszystkim do braku ochrony ubezpieczeniowej w kontekście określonych ryzyk, względnie niepełnej
(częściowej) ochrony ubezpieczeniowej w kontekście określonego ryzyka. Ponadto stan ten doprowadza do nadmiernej, niepotrzebnej ochrony ubezpieczeniowej. Niniejszy artykuł ma zatem na celu
szczegółowe omówienie przedmiotowej materii na gruncie różnego rodzaju umów ubezpieczenia

 

Słowa kluczowe

umowa ubezpieczenia, analiza potrzeb klienta, dyrektywa IDD, kontynuacja ubezpieczenia, ubezpieczenia majątkowe, wykładnia OWU.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Czajkowska A., Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń –
zarys procesu, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018, nr 4.
Fras M., Kucharski B., Malinowska K., Maśniak D., Szaraniec M., Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Fras M., Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), „Prawo Asekuracyjne”
2009, nr 3.
Fras M., The Directive 2016/97 on Insurance Distribution (IDD) and Private International Law,
„Review of European and Comparative Law” 2019, vol. XXXVIII.
Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty Prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Kośla W., [w:] Czublun P., Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2018
Kucharski B., Cywilnoprawne konsekwencje niedostosowania przez dystrybutora produktu ubezpieczeniowego do wymagań i potrzeb klienta, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 3.
Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych,
Rutkowska-Tomaszewska E. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Orlicki M., Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 2.
Orlicki M., Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2019, nr 2.
Plötner M., Die Rechtsfigur des Vertrages mit Schutzwirkung für Dritte und die sogenannte
Expertenhaftung, Duncker & Humblot, Berlin 2003.
Pokrzywniak J., Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Szaraniec M., Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne, Difin, Warszawa 2017.
Tarasiuk A., Wojno B., Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń,
„Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3(96).
Tarasiuk A., Wojno B., Group insurance distribution – selected comments on the Insurance Distribution
Directive and its transposition into Polish law, [w:] Insurance challenges of Anno Domini 2018,
Malinowska K., Tarasiuk A. [red.], Poltext, Warszawa 2018.
Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Studium instrumentów
ochronnych w prawie prywatnym i prawie unijnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015