WU2020.1.4

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia
24 stycznia 2017 roku sygn. V CSK 163/161

Aneta Palecznak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.4

Abstract

Niniejsza publikacja stanowi próbę analizy ochrony ubezpieczeniowej w gospodarstwach rolnych oraz
jej skuteczności. Opracowanie zawiera rozważania na temat pojęcia gospodarstwa rolnego. W polskim systemie prawnym istnieją różnorodne definicje gospodarstwa rolnego. Służą one do realizacji
odmiennych celów. Gospodarstwo rolne jest masą majątkową połączoną funkcjonalnie, a w konsekwencji wszystkie jego składniki są połączone więzią funkcjonalną. Na tym tle w sposób szczególny
zarysowuje się zagadnienie składników gospodarstwa rolnego. W orzecznictwie podjęto bowiem próbę
określenia, czy i w jakich sytuacjach basen oraz zwierzęta, takie jak psy albo konie, są objęte ochroną
ubezpieczeniową.
W ramach niniejszego artykułu autorka uwzględniła również założenia włoskiego systemu prawnego. Omówiła także zmiany legislacyjne, które mają na celu dostosowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta.

 

Słowa kluczowe

: gospodarstwo rolne, masa majątkowa, więź funkcjonalna, ubezpieczenia, zwierzęta
gospodarskie

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Agricultural Insurance Schemes. Summary report, November 2006, https://ec.europa.eu/agriculture/
sites/agriculture/files/external-studies/2006/insurance/summary_en.pdf [dostęp: 17.11.2019].
Borowczyk E., Zabezpieczenie społeczne, rodzina i jednostka, [w:] Europejskie Spotkanie Regionalne
ISSA, Ubezpieczenia w rolnictwie, „Materiały i Studia” 1999, nr 3.
Budzinowski R., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44911, Gutowski M. [red.], Warszawa
2016, Legalis/el.
Budzinowski R., [w:] Prawo rolne, Stelmachowski A. [red.], LexisNexis, Warszawa 2003.
Budzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1992.
Budzinowski R., Pojęcie gospodarstwa rolnego według kodeksu cywilnego (rozważania na tle
art. 553
k.c.), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 3.
Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji
doktrynalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
Budzinowski R., W kwestii statusu prawnego gospodarstwa rolnego jako przedsiębiorstwa, [w:]
Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi
Oleszce, Dańko-Roesler A., Jacyszyn J., Pazdan M., Popiołek W. [red.], Stowarzyszenie Notariuszy
RP, Warszawa 2012.
Kiziewicz E., Odpowiedzialność rolnika za szkodę wyrządzoną przez psa, „Monitor Ubezpieczeniowy”
2015, nr 63.
Kurowska T., Współczesne aspekty własności rolniczej, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. III.
Lichorowicz A., Przedsiębiorstwo handlowe a przedsiębiorstwo rolne we włoski kodeksie cywilnym,
[w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusz Szwaji. Prace Instytutu Prawa Własności
Intelektualnej UJ, Barta J. [red.], Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004.
Lipińska I., Z problematyki ubezpieczeń rolnych i zwierząt gospodarskich, „Przegląd Prawa Rolnego”
2012, nr 2.
Łobos-Kotowska D., Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania
i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.
Nawracała J., [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, Brodecki Z., Glicz M., Serwach M. [red.],
Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Pytania i odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych ZŁK, https://
www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/ZLK_pytania_i_odpowiedzi_28-11-2014_39829.pdf [dostęp: 18.01.2020].
Skowrońska-Bocian E., Warciński M., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910,
Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2015.
Stefańska K., Pojęcia „nieruchomość rolna” i „gospodarstwo rolne” w ujęciu kodeksu cywilnego
i ich znaczenie dla legislacji prawno rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII.
Szymecka A., Gospodarstwo rolne w prawie włoskim – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa
Rolnego” 2009, nr 1(5).
Szymecka Gospodarstwo rolne w prawie włoskim – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa
Rolnego” 2009, nr 1.
Wolak G., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez psa wykorzystywanego przez rolnika
użytkowo w gospodarstwie rolnym w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 3.
Ziemba J., [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Machulak P., Ziemba J. [red.],
Legalis 2018.