WU2020.1.2

Przesłanki (dyrektywy) wymiaru
administracyjnych kar pieniężnych nakładanych
na krajowy zakład ubezpieczeń (część I)

Paweł Wajda

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.2

Abstract

Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie ustawowych dyrektyw mających wpływ na ustalenie
przez Komisję Nadzoru Finansowego wymiaru administracyjnych kar pieniężnych stosowanych wobec krajowych zakładów ubezpieczeń w reżimie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 381 z późn. zm.). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tego, jak wskazane dyrektywy są rozumiane w praktyce obrotu.
Powyższe ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń, stron postępowania
sankcyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Właściwe zrozumienie przesłanek
(dyrektyw) wymiaru administracyjnej kary pieniężnej implikuje bowiem odpowiednie zachowanie tego
zakładu ubezpieczeń w ramach postępowania, co ma swoje bezpośrednie przełożenie na wysokość
i dolegliwość administracyjnej kary pieniężnej

 

Słowa kluczowe

kara administracyjna, kara administracyjna pieniężna, Komisja Nadzoru Finansowego, nadzór, odpowiedzialność administracyjna, dyrektywy wymiaru kary

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Blicharz R., Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2009.
Borkowska K., Wajda P., [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wierzbowski M., Sobolewski
L., Wajda P. [red.], CH Beck, Warszawa 2012.
Cebera A., Firlus J. G., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Knysiak-Sudyka
K. [red.], Warszawa 2019, LEX, komentarz do art. 189d k.p.a.
Dudziak S., Zasady wymiary administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 6.
Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, [w:] Sankcje administracyjne.
Blaski i cenie, Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2019, komentarz do art. 189d k.p.a., LEX.
Skoczylas A., [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Sójka T. [red.],
Warszawa 2010.
Stahl M., Sankcje administracyjne – problemy węzłowe, [w:] Sankcje administracyjne. Blaski i cenie, Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Stankiewicz R., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Hauser R., Wierzbowski
M. [red.], Warszawa 2020, komentarz do art. 189d k.p.a., Legalis.
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmienia ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy na 1183, Sejm VIII Kadencji, http://
orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183-
uzasadnienie.docx [dostęp: 24.03.2020].
Wajda P., Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, CH Beck,
Warszawa 2009.