WU2019.3.3

Zakazane powiązania podmiotowe i bliskie
powiązania pośredników ubezpieczeniowych
w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń

Monika Szaraniec

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.3

Abstract

Artykuł omawia treść przepisów zakazujących współpracy i powiązań pomiędzy pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz rozpatruje znaczenie pojęcia bliskich powiązań pomiędzy pośrednikami ubezpieczeniowymi w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. W tekście podjęto ponadto zagadnienia konfliktu
interesów i zakazanych powiązań podmiotowych między pośrednikami, a także pozostawania przez
nich „w innych relacjach”, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji
ubezpieczeń z zachowaniem wymogów określonych w art. 7 ust. 1 u.d.u.

 

Słowa kluczowe

pośrednicy ubezpieczeniowi, dystrybucja ubezpieczeń, zakazane powiązania podmiotowe, pozostawanie w innych relacjach, bliskie powiązania.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Fras M., [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Fras M., Kucharski B., Malinowska K.,
Maśniak D., Szaraniec M., Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (w druku).
Kucharski B., [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Fras M., Kucharski B., Malinowska
K., Maśniak D., Szaraniec M., Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (w druku).
Malinowska K., Najlepszy interes klienta – rozważania na tle regulacji o dystrybucji ubezpieczeń,
[w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.
Niedużak M., Konflikt interesów w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych,
„Monitor Prawniczy” 2017, nr 3.
Orlicki M., Niedozwolone powiązania między brokerami i agentami ubezpieczeniowymi, „Prawo
Asekuracyjne” 2018, nr 2.
Orlicki M., Aksjologia dystrybucji ubezpieczeń – kryteria uznawania działań dystrybutora za zgodne z prawem i etyczne, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M.,
Difin, Warszawa 2017.
Nowak J., [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, Warszawa
2018.
Romanowski M., Haiduk P., Grabowski W., Bliskie powiązania między agentem ubezpieczeniowym
a innymi podmiotami w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018, nr 4.
M. Ryskalczyk, [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck,
Warszawa 2018.
Szaraniec M., Publicyzacja regulacji dystrybucji usług ubezpieczeniowych, [w:] Dystrybucja usług
ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.
Szaraniec M., Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych
pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze.
Zagadnienia prawne, Gnela B. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Wajda P., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, SzczepańskaM.,
Wajda P. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.