WU2019.3.2

Przetwarzanie danych osobowych przez
pośredników ubezpieczeniowych

Jan Byrski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.2

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych – kwestii wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO) oraz z ustawy dostosowującej polskie regulacje do RODO (tzw. ustawy sektorowej). Kwestie
ochrony danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych sąniezmiernie ważne dla rynku. Niemniej
ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nie została zmieniona przez ustawę sektorową. Niniejszy artykuł stanowi asumpt do szerszej dyskusji naukowej dotyczącej zasadności wprowadzenia zmian wtym zakresie.

 

Słowa kluczowe

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ochrona danych osobowych w branży
ubezpieczeniowej, przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych, tajemnica
agenta ubezpieczeniowego, tajemnica brokera ubezpieczeniowego, zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Byrski J., Beneficjent tajemnicy ubezpieczeniowej, „Prawo Asekuracyjne” 2014, nr 2.
Byrski J., Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji. Wybrane zagadnienia
prawne, [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple,
Kostański P., Podrecki P., Targosz T. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Byrski J., Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych, CH Beck, Warszawa 2018.
Byrski J., Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych, „ABI Expert” 2017, nr 4.
Byrski J., Hoser H., Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł – glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 r. (ZSPR.421.3.2018),
„Palestra” 2019, nr 5.
Byrski J., Hoser H., Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
„Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 2.
Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:]
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Mednis A., Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych, Presscom,
Wrocław 2019.
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne, Pokrzywniak J. [red.], Wolters Kluwer,
Warszawa 2019.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Sakowska-Baryła M. [red.],
CH Beck, Warszawa 2018.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, Kawecki M., Osiej T.
[red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Bielak-Jomaa E., Lubasz D. [red.], Wolters
Kluwer, Warszawa 2016.
Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, PRESSCOM, Fischer B., SakowskaBaryła M. [red.], Wrocław 2017.
RODO. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Bielak-Jomaa E., Lubasz D. [red.],
Wolters Kluwer, Warszawa, 2018.
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Litwiński P. [red.], CH Beck,
Warszawa 2018.
Sibiga G., Powierzenie przetwarzania danych osobowych w obrocie gospodarczym – wybrane
zagadnienia, [w:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Mednis A. [red.], SAWPIA UW, Warszawa 2013.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck,
Warszawa 2016.