WU2019.2.5

Ustandaryzowane dokumenty zawierające
informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
Możliwe interpretacje w kontekście pojęcia
produktu ubezpieczeniowego

Jakub Nawracała

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.2.5

Abstract

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nałożyła na dystrybutora ubezpieczeń wymóg przekazywania klientowi obiektywnych informacji o produkcie ubezpieczeniowym przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczeń działu II informacje te powinny być przekazywane w formie ustandaryzowanego dokumentu. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych problemów praktycznych związanych
ze stosowaniem przepisów o ustandaryzowanych dokumentach zawierających informacje o produkcie
ubezpieczeniowym. Rozstrzygnięcie tych problemów będzie w istocie w dużej mierze pochodną rozstrzygnięcia, co kryje się pod pojęciem produktu ubezpieczeniowego. Niestety przepisy nie zawierają definicji tego
wyrażenia, co prowadzić może do wniosków niejednoznacznych w obszarach istotnych dla praktyki. W artykule zostały omówione przede wszystkim główne wątpliwości i możliwe sposoby interpretacji przepisów.

 

Słowa kluczowe

dystrybucja ubezpieczeń; ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym, IPID, produkt ubezpieczeniowy.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Kamiński Ł., Pojęcie usługi i produktu w dystrybucji usług ubezpieczeniowych, [w:] Dystrybucja
usług ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.
Malinowska K., Pojęcie zarządzania produktem ubezpieczeniowym w świetle dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń i przepisów implementacyjnych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2017, nr 1.
Maśniak D., Czy test wymagań i potrzeb klienta to wniosek ubezpieczeniowy?, [w:] Dystrybucja
usług ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.
Maśniak D., Malinowska K., Czynności dystrybucyjne w nowym reżimie zawierania umów ubezpieczenia – wybrane aspekty implementacji dyrektywy nr 2016/97 w sprawie dystrybucji
ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.
Mrozowska-Bartkiewicz B., Wnęk A., Pojęcie twórcy produktu ubezpieczeniowego w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, [w:] Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Malinowska K., Tarsiuk
A. [red.], AIDA, Warszawa 2018.
Nawracała J., IPID-y, czyli o pseudostandaryzacji (cz. 1), „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2018, nr 12.
Nawracała J., IPID-y, czyli o pseudostandaryzacji (cz. 2), „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2019, nr 1.
Nowak J., [w]: Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, Warszawa
2018.
Orlicki M., Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zasady tworzenia i znaczenie prawne, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 4.
Przybysz A., Kwieciński T., [w:] Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne,
Pokrzywniak J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Więcko-Tułowiecka M., EIOPA’s Preparatory Guidelines on Product Oversight and Governance
Arrangements by Insurance Undertakings and Insurance Distributors in the Context of Polish
Recommendations on Product Management, „Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.
Ziemba J., [w]: Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Machulak P., Ziemba J. [red.], CH
Beck, Warszawa 2018.
Ziemiak M., Informacja o produkcie ubezpieczeniowym i tzw. karta informacyjna produktu. Kilka
uwag na tle artykułów 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, [w:] Insurance Challenges
of Anno Domini 2018, Malinowska K., Tarsiuk A. [red.], AIDA, Warszawa 2018.
Zoń Ł., Działalność brokerska po implementacji dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń –
uwagi praktyczne, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.