WU2019.2.4

Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego
w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Zagadnienia wybrane

Michał P. Ziemiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.2.4

Abstract

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – w przeciwieństwie do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym – zawiera szereg przepisów, które odnoszą się wprost do kwestii wynagrodzenia zarówno pośredników ubezpieczeniowych (agentów i brokerów), jak i pracowników ubezpieczycieli. Przepisy te
podzielić możemy na dwie główne kategorie, tj. na dotyczące samego kształtowania wynagrodzenia
oraz dotyczące związanych z nim obowiązków informacyjnych, których beneficjentem jest klient. Tym
właśnie zagadnieniom jest poświęcony niniejszy artykuł. Na wstępie omówiono zagadnienia ogólne
związane z wynagradzaniem pośredników ubezpieczeniowych oraz osób, za pomocą których zakład
ubezpieczeń wykonuje czynności dystrybucyjne. Dalsze części obejmują analizę art. 7 ust. 2 ustawy
dystrybucyjnej, a także wspomnianych obowiązków informacyjnych na gruncie tej ustawy (art. 22,
23 i 32). Artykuł zamyka podsumowanie, zawierające wnioski i uwagi autora

 

Słowa kluczowe

pośrednicy ubezpieczeniowi, wynagrodzenie, prowizja, kurtaż, agenci, brokerzy, ubezpieczyciele, dystrybucja ubezpieczeń.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Kowalewski E., Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 2.
Malinowska K., Najlepszy interes klienta – rozważania na tle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
[w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec
M. [red.], DIFIN, Warszawa 2017.
Nawracała J., Wynagrodzenie w dystrybucji (cz. 2), „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2017, nr 12.
Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne, Pokrzywniak J. [red.], Wolters Kluwer,
Warszawa 2018.
Orlicki M., Aksjologia dystrybucji ubezpieczeń – kryteria uznawania działań dystrybutora za zgodne
z prawem i etyczne, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne,
Gnela B., Szaraniec M. [red.], DIFIN, Warszawa 2017.
Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Kowalewski E. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń, 2006.
Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I. Komentarz, Brodecki Z., Glicz M., Serwach M. [red.],
Wolters Kluwer, LEX/El. 2010.
Szczepańska M., Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Machulak P., Ziemba J. [red.], CH Beck, Warszawa
2018.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P.
[red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Ziemiak M.P., Informacja o produkcie ubezpieczeniowym i tzw. karta informacyjna produktu. Kilka
uwag na tle artykułów 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, [w:] Insurance Challenges
of Anno Domini 2018, Malinowska K., Tarasiuk A. [red.], AIDA, Warszawa 2018.
Ziemiak M.P., Pre-contractual information duties of insurers. A German and Polish approach, „Prawo
Asekuracyjne” 2019, nr 2