WU2019.2.1

Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów
w procesie zawierania umowy ubezpieczenia.
Dokumentowanie realizacji obowiązków
ustawowych związanych z dystrybucją
ubezpieczeń

Marcin Orlicki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.2.1

Abstract

Artykuł określa kwestię dopuszczalności oraz ustala podstawowe zasady prowadzenia współpracy
między dystrybutorami ubezpieczeń (brokerami ubezpieczeniowymi, agentami ubezpieczeniowymi
oraz zakładami ubezpieczeniowymi) zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W artykule wskazano również na konieczność i zasady prowadzenia przez dystrybutorów dokumentacji
wykonywania obowiązków związanych z dystrybucją ubezpieczeń.

 

Słowa kluczowe

dystrybucja ubezpieczeń, dystrybutorzy ubezpieczeń, współpraca dystrybutorów,
dokumentacja wykonania obowiązków dystrybucyjnych, konsorcjum brokerskie, pool koasekuracyjny.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Polski system bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle prawa
ochrony konkurencji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3.
Byczko S., Kucharski B., Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego,
„Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 4.
Nawracała J., Cofnięcie pełnomocnictwa brokerskiego a prawo do kurtażu, „Prawo Asekuracyjne”
2012, nr 4.
Orlicka J., Bezpośrednia likwidacja szkód oparta na porozumieniu ubezpieczycieli – uwagi z perspektywy prawa konkurencji, „Prawo Asekuracyjne” 2014, nr 2.
Orlicka J., Cywilnoprawne i antymonopolowe aspekty koasekuracji, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 4.
Orlicka J., Orlicki M., Kilka uwag o aspektach prawnych wprowadzania „bezpośredniej likwidacji
szkód w Polsce”, [w:] Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe / Traffic Accident Compensation Modern Insurance Solutions, Ludwichowska K.
[red.], Poltext, Warszawa 2011.
Orlicki M., Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 2.
Orlicki M., Bezpośrednia likwidacja szkód po zawarciu przez ubezpieczycieli ogólnorynkowego
porozumienia, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 3.
Orlicki M., Niedozwolone powiązania między brokerami i agentami ubezpieczeniowymi, „Prawo
Asekuracyjne” 2018, nr 2.
Pokrzywniak J., Rozliczenia pomiędzy brokerem ubezpieczeniowym a zakładem ubezpieczeń
w świetle orzecznictwa sądowego, w kontekście prac nad nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.
Tarasiuk A., Wojno B., Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń,
„Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.