WU2019.1.5

Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeń
wzajemnych w reżimie Solvency II

Rafał Matuła

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.5

Abstract

W artykule dokonano analizy wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w reżimie
prawnym Solvency II na podstawie sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych zobowiązanych do sporządzenia i publikacji tych sprawozdań.
W artykule scharakteryzowano formę prawną towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz system
wypłacalności Solvency II. Następnie przeprowadzono analizę jakości i wysokości środków własnych,
analizę wysokości i dekompozycji kapitałowego wymogu wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego oraz analizę pokrycia wymogów kapitałowych dopuszczonymi środkami własnymi.

 

Słowa kluczowe

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Solvency II, analiza finansowa, wypłacalność,
rynek ubezpieczeń.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Baranowska-Zając W., Działalności ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency
II: problematyka prawna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
Hansmann H., The Organization of Insurance Companies: Mutual versus Stock, „Journal of Law,
Economics, & Organization” 1985, nr 1/1.
Janowicz-Lomott M., Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na europejskim rynku ubezpieczeniowym – stan obecny i perspektywy wynikające z dyrektywy Wypłacalność II, „Kwartalnik
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2015, nr 3/4.
Kurek R., Środki własne zakładów ubezpieczeń – ujęcie wSolvency II, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”
2011, nr 2.
Płonka M., Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 11.
Płonka M., Zakład ubezpieczeń w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, [w:] Ubezpieczenia,
Ronka-Chmielowiec W. [red.], CH Beck, Warszawa 2016
Rutkowska M., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – społeczne aspekty funkcjonowania
w ubezpieczeniach zdrowotnych, PWN, Warszawa 2006.
Strupczewski G., Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a projekt Solvency II, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 848.
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy),
Sangowski T. [red], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Ubezpieczenia gospodarcze, Sangowski T. [red], Poltext, Warszawa 2001.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P.
[red], Wolters Kluwer, Warszawa 2016.