WU2018.4.2

Analiza wymagań i potrzeb klienta
w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń –
zarys procesu

Anna Czajkowska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.2

Abstract

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń obliguje, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia wykonana
została analiza potrzeb i wymagań klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Brak
sformalizowania tego procesu, a także obarczenie wykonującego go dystrybutora sankcjami powodują, że należy rozważyć, w jaki sposób spełnić oczekiwania ustawodawcy, wypełniając przy tym
podstawowe cele regulacji, która jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.
W artykule został omówiony aspekt missellingu jako głównej przyczyny regulacji. Następnie przedstawiono istotę analizy potrzeb. Ważne w aspekcie tematu są również dyskusje prowadzone podczas
prac legislacyjnych, mające wpływ na ostateczny kształt polskiej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Wtekście została też poruszona problematyka podmiotowego i przedmiotowego aspektu analizy potrzeb
i wymagań klienta, oraz formy jej przeprowadzania, a także praktyczne bariery, które mogą napotkać
dystrybutorzy, przesądzające o proklienckim charakterze wprowadzonej regulacji.

 

Słowa kluczowe

analiza potrzeb i wymagań klienta, dystrybucja ubezpieczeń, dystrybutor, IDD, misselling, bariery w analizie potrzeb i wymagań.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Namysłowska M., [w:] Namysłowska M., Piszcz A., Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 05.08.2015 r. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Nowak J., [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck Warszawa
2018.
Orlicki M., Aksjologia dystrybucji ubezpieczeń – kryteria uznawania działań dystrybutora za zgodne
z prawem i etyczne, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne,
Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.
Orlicki M., Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, „Prawo
Asekuracyjne” 2017, nr 4(93).
Prętki M., Lissoń P., [w:] Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne, Pokrzywniak
J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Szaraniec M., Publicyzacja regulacji dystrybucji usług ubezpieczeniowych, [w:] Gnela B., Szaraniec
M., Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Difin, Warszawa 2017.
Szaraniec M., Usługa doradztwa wykonywana przez pośrednika ubezpieczeniowego względem
klienta wynikająca z dyrektywy 2016/97 z 20.01.2016 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń,
[w:] Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji
prawnych, E. Rutkowska-Tomaszewska [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Tarasiuk A., Wojno B., Analiza wymagań i potrzeb klienta w procesie dystrybucji ubezpieczeń,
„Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3(96).
Ziemba J., [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Ziemba J., Machulak P. [red.], CH
Beck, Warszawa 2018.
Zoń Ł., Implementacja dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń a praktyka działalności brokerskiej
– uwagi de lege ferenda, „Prawo Asekuracyjne” 2016, nr 2(87)