WU2018.3.5

Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza
pojazdu mechanicznego w kontekście
zatrzymania mu prawa jazdy

Adrian Wasielewski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.5

Abstract

Zagadnienie regresu ubezpieczeniowego było wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa oraz zainteresowania literatury prawniczej. Instytucja regresu ubezpieczeniowego została uregulowana w art. 828
par. 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi przepis szczególny wobec art. 518 Kodeksu cywilnego, normującego ogólne zasady tzw. subrogacji, czyli wstępowania w prawa zaspokojonego wierzyciela.
Zgodnie z treścią art. 828 par. 1 Kodeksu cywilnego roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości
zapłaconego odszkodowania.
W ramach niniejszego opracowania analizie poddane zostały konsekwencje zmian w zakresie mechanizmu regresu powstające w związku z art. 135 ustawy z 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
odnośnie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Wyprowadzone konkluzje mogą być
podstawą dalszych rozważań, a nawet koniecznych zmian ustawodawczych.

 

Słowa kluczowe

uposażony, cesja wierzytelności, interes ubezpieczeniowy, ubezpieczający, pośrednik
ubezpieczeniowy, świadczenie nienależne, klauzule abuzywne, rekomendacje.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Ciepła H., [w:] Bieniek G. i in., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Tom II, LexisNexis,
Warszawa 2011.
Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, PWN, Warszawa 1968.
Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa
2016.
Kiziewicz E., Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń, „Monitor Ubezpieczeniowy” X 2009, nr 39.
Krzewicki M., Charakter prawny regresu ubezpieczeniowego na tle pojęcia regresu w prawie cywilnym, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 2.
Łopuski J., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom 2, Winiarz J. [red.], Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1989.
Orlicki M., O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikających z art. 11 ust. 3 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, „Prawo Asekuracyjne” 2011, nr 3.
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1973 r., sygn. akt II PR 97/73, OSPiKA 1974, nr 4,
poz. 84.
Radwanowicz E.J., [w:] Wielka encyklopedia prawa, Smoktunowicz E. [red.], Prawo i Praktyka
Gospodarcza, Białystok–Warszawa 2000.
Sangowski T., Regres ubezpieczeniowy, PWN, Warszawa 1977.
Serwach M., Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1.