WU2018.3.1

Gminne spółki komunalne a pośrednictwo
ubezpieczeniowe

Dorota Sylwestrzak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.1

Abstract

Autorka prezentuje wniniejszym artykule zagadnienie możliwości prowadzenia przez gminne spółki komunalne
działalności gospodarczej wzakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Przedmiotem opracowania jest przede
wszystkim przedstawienie obowiązującego stanu prawnego, stanowiska judykatury oraz wykładnia podstawowych wtym zakresie regulacji z punktu widzenia oceny dopuszczalności aktywności gospodarczej gmin
wsektorze ubezpieczeń społecznych celem ustalenia, najakich zasadach działalność ta może być prowadzona.

 

Słowa kluczowe

gminne spółki komunalne, dystrybucja ubezpieczeń, gospodarka komunalna

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2002, Lex/el.
Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., [w:] Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych
– perspektywy rozwoju, Brzezińska-Rawa A. [red.], CH Beck, Warszawa 2015.
Chyb N., Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych poza sferą użyteczności publicznej – analiza problemu, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 9.
Czublun P., Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2018, Legalis/el.
Etel M., Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy,
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Verejnafinancnicinnost/EtelMaciej.
pdf [dostęp: 4.03.2018].
Jurczyk Z., Zakres interwencji organu antymonopolowego w działalność gospodarczą gmin, UOKiK,
Warszawa 2011.
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa
2013, Lex/el.
Mrozowska-Bartkiewicz B., Jakie zmiany dla polskiego rynku ubezpieczeń przyniesie Dyrektywa
w sprawie dystrybucji ubezpieczeń?, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 2.
Pokrzywniak J., [w:], T. Kwieciński, P. Lissoń, M. Porzeżyński, M. Prętki, A. Przybysz, A. Urbańczyk,
A. Wiercińska-Krużewska, Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne,
Pokrzywniak J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Lex/el.
Prętki M., [w:] T. Kwieciński, P. Lissoń, M. Porzeżyński, M. Prętki, A. Przybysz, A. Urbańczyk,
A. Wiercińska-Krużewska, Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia prawne,
Pokrzywniak J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Lex/el.
Sylwestrzak D., Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, Dolnicki B. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2008,
Lex/el.
Szwedziak-Bork I., Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa ciepłownicze na lokalnych rynkach ciepła, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 4(5).
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Machulak P., Ziemba J. [red.], CH Beck, Warszawa
2018, Legalis/el.
Wojtkowiak A., Kryterium zysku w odniesieniu do zasad prowadzenia działalności komunalnej
przez gminy, „Zeszysty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2012, nr 1(5).
Zięty J.J., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2014, Legalis/el.