WU2018.2.4

Przeniesienie wierzytelności z umowy
ubezpieczenia majątkowego

Artur Gruszczyński

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.4

Abstract

Celem artykułu jest prawna analiza istotnego dla praktyki zagadnienia przenoszenia wierzytelności
z umowy ubezpieczenia majątkowego. Wtym zakresie autor szczególną uwagę poświęca analizie treści
przepisów art. 823 k.c. oraz 306–310 k.m. dotyczących przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia
w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, a także wyjaśnieniu stosunku tych przepisów do ogólnej
regulacji odnoszącej się do instytucji cesji. W dalszej części rozważań autor podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie jest dopuszczalne przeniesienie wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia na podmiot, który nie nabył wcześniej przedmiotu ubezpieczenia,
a także na taki podmiot, któremu nie przysługuje żaden inny interes majątkowy w stosunku do ubezpieczonego dobra.

 

Słowa kluczowe

przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia, cesja, zbycie przedmiotu ubezpieczenia, interes ubezpieczeniowy, ochrona ubezpieczeniowa, ubezpieczenie majątkowe.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Adamowicz M., Brodecki Z., Sodolska E., [w:] Kodeks morski. Komentarz, Pyć D., ZużewiczWiewiórowska I. [red.], System Informacji Prawnej LEX, 2012.
Bednarek M., Wzorce umów, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna.
Tom V, Łętowska E. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
Borysiak W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, Tom III A., Osajda K.
[red.], CH Beck, Warszawa 2017
Brodecki Z., Glicz M., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010.
Byczko S., Prawo ubezpieczeń gospodarczych – zarys wykładu, DIFIN, Warszawa 2013.
Byczko S., Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne, DIFIN, Warszawa 2013.
Czachórski W., Zobowiązania, Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2009.
Fuchs D., Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne ubezpieczyciela, „Prawo Asekuracyjne”
2006, nr 2.
Gawlik Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz LEX. Zobowiązania. Część szczegółowa, Kidyba A. [red.],
Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2005.
Kondek M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania, Osajda K. [red.], CH Beck,
Warszawa 2013.
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń 2002.
Kozieł G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Kidyba A. [red.],
Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Krajewski M., Przydatność i treść pojęcia ochrony ubezpieczeniowej, [w:] Gnela B., Szaraniec M.,
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, DIFIN,
Warszawa 2013.
Kucharski B., Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Kuropatwiński J., Umowne wierzytelnością przyszłą, TNOiK, Toruń–Bydgoszcz 2007.
Machnikowski P., Struktura zobowiązania, [w:] System prawa prywatnego. Tom V. Prawo zobowiązań – część ogólna, Łętowska E. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck,
Warszawa 2017.
Mojak J., Obrót wierzytelnościami, LexisNexis, Warszawa 2012.
Mojak J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
Ogiegło L., Zlecenie, [w:] System prawa prywatnego. Tom VII. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Rajski J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
Ogiegło L., [w]: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające,
Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
Olejniczak A, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Kidyba A.
[red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, [w:] System prawa prywatnego. Tom VIII. Prawo zobowiązań –
część szczegółowa, Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
Pasieka S., Prawne aspekty przelewu wierzytelności konsumenckiej, [w:] Gnela B., Ochrona konsumentów usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Pokrzywniak J., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, [w:] Orlicki M.,
Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu cywilnego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2008.
Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910, Pietrzykowski K. [red.], CH
Beck, Warszawa 2015.
Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2015.
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, CH Beck, Warszawa 2012.
Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck,
Warszawa 2015.
Sikorski G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ciszewski J. [red.], LexisNexis, Warszawa 2014.
Szpunar A., Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 2.
Szpunar A., [w:] System prawa cywilnego. Tom III. Część II, Grzybowski S.[red.], Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
Wąsewicz A., Umowa ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Sanganowski T.
[red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002.
Zawada K., Przelew wierzytelności, [w]: System prawa prywatnego. Tom VI. Prawo zobowiązań –
część ogólna, Olejniczak A. [red.], CH Beck, Warszawa 2009.