WU2018.2.2

Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia
posiadanego na innej podstawie niż prawo
własności

Paulina Wyszyńska-Ślufińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.2

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zakresu i granicy interesu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności. Autorka wskazuje, kiedy ubezpieczenia mienia jest dopuszczalne, a także jakie są konsekwencje braku interesu ubezpieczeniowego
w razie uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia mienia.

 

Słowa kluczowe

: ubezpieczenie, interes ubezpieczeniowy, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia mienia
posiadanego na innej podstawie niż prawo własności.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Aggregation and divisibility of damage in Poland: tort law and insurance, [w:] Tort
and Insurance law, vol. 26, Aggregation and divisibility of damage, Oliphant K. [red.], Springer,
Vienna 2009.
Botes E.; Kloppers H., Insurable interest as a requirement for insurance contracts: A comparative
analysis, 26 Afr. J. Int’l & Comp. L. 130, 2018.
Byczko S., Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne, DIFIN, Warszawa 2013.
Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa
2017.
Kliszcz J., Praktyczne spojrzenie brokera na problematykę zarządzania ryzykiem, [w:] Ryzyko
ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Serwach M. [red.], Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Kondek J.M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III B, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2017
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń 2002.
Kowalewski E., Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Wąsiewicz A. [red.], Bydgoszcz 1997.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Malinowska K., Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach mienia, [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2013.
Mikołajewicz M., Problematyka ‘pure economic loss’ ze szczególnym uwzględnieniem szkody wyrządzonej przez adwokata, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 2.
Orlicki M., [w:] Prawo umów handlowych. System prawa handlowego. Tom 5, Stec M. [red.], CH Beck,
Warszawa 2017.
Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji do kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Pokorzyński L., Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie ubezpieczeniowe, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1973, nr 35, z. 2.
Pokrzywniak J., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, Gutowski M., CH Beck, Warszawa 2016.
Raczyński A., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, Gutowski M., CH Beck, Warszawa 2016.
Song M., Insurable interest in the law of marine insurance, 1 Southampton Student L. Rev. 75, 2011.
Stefanicki R., Interes ubezpieczeniowy w świetle art. 821 Kodeksu cywilnego, [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec
M. [red.], DIFIN, Warszawa 2013.