WU2018.2.1

Bliskie powiązania między agentem
ubezpieczeniowym a innymi podmiotami
w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.
o dystrybucji ubezpieczeń

Michał Romanowski
Piotr Haiduk
Wojciech Grabowski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.1

Abstract

Zgodnie z nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. IDD), agenci ubezpieczeniowi niebędący osobami fizycznymi mogą wykonywać działalność agencyjną wyłącznie jeżeli bliskie
powiązania tych agentów nie uniemożliwiają Komisji Nadzoru Finansowego sprawowania skutecznego
nadzoru. W tym kontekście dla praktyki rynku ubezpieczeniowego, a zwłaszcza agentów ubezpieczeniowych oraz podmiotów, które zamierzają prowadzić działalność agencyjną, rozumienie pojęcia „bliskich powiązań” ma kluczowe znaczenie. Artykuł wskazuje proponowaną wykładnię pojęcia „bliskich
powiązań”, a także prezentuje je w świetle funkcjonujących powszechnie w życiu gospodarczym grup
kapitałowych (holdingów) oraz oddziałów tworzonych przez ubezpieczycieli.

 

Słowa kluczowe

agenci ubezpieczeniowi, dystrybucja, IDD, bliskie powiązania, KNF, holding oraz oddziały.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, wyd. 2,
Warszawa 2003,
S. Sołtysiński (red.) Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego t. 17A, wyd. 2,
Warszawa 2015,
M. Szczepańska (red.), P. Wajda (red.) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
Warszawa 2016.