WU2018.1.7

Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie
niepełnosprawnośc

Dorota M. Fal

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.7

Abstract

Znalezienie właściwego, zrozumiałego na całym świecie sposobu opisu funkcjonowania człowieka –
z jego niepełnosprawnością w świetle starzenia się społeczeństw, zjawiska globalizacji i rosnącego
zapotrzebowania systemów opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej – wydaje się bardzo istotne.
Odpowiedź na to zapotrzebowanie znalazła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Opracowany
przez nią ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health – Międzynarodowa
Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) jest często opisywany jako zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności. Klasyfikacja dostarcza standard języka i wspólne ramy służące opisowi zdrowia człowieka i zagadnień powiązanych ze zdrowiem.
Istotne jest, że ICF nie jest klasyfikacją ludzi, ale opisuje sytuację każdej osoby w szeregu związanych
ze zdrowiem lub zdrowiem obszarów. Autorka omawia strukturę ICF, pokazując na przykładach, w jaki
sposób skład kodów numerycznych oraz kategorii opisuje stan funkcjonowania pacjenta w sposób
zrozumiały dla specjalistów różnych dziedzin na całym świecie.

 

Słowa kluczowe

ICF, Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia,
niepełnosprawność, rehabilitacja, czynniki kontekstowe, czynniki osobowe, WHO.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Cieza A., Sabariego C., Bickenbach J., Chatterji S., Rethinking Disability, „BMC Medicine” 26.01.2018,
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916–017–1002–6 [dostęp:
18.02.2018].
Disability and health, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ [dostęp: 18.02.2018].
ICF – nowe spojrzenie na człowieka, Fal D.M., Wilmowska-Pietruszyńska A. [red.], https://piu.org.
pl/wydawnictwo/icf-nowe-spojrzenie-na-czlowieka/ [dostęp: 18.02.2018].
Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia Niepełnosprawności i Zdrowia, httpds://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/0/324_01-Anna_Wilmowska-Pietruszynska.pdf [ostęp: 18.02.2018].