WU2018.1.6

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2017 r.,
sygn., I ACa 760/161

Mirosław Nesterowicz

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.6

Abstract

Glosa odnosi się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt. I Aca 760/16. Sąd uznał, że ubezpieczyciel lekarza ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym zgody na leczenie i prawa do informacji), co powoduje powstanie prawnego obowiązku wypłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową

 

Słowa kluczowe

zabieg medyczny, zgoda na zabieg medyczny, ubezpieczenie, szkoda niemajątkowa, zadośćuczynienie, odszkodowanie

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz (art. 822), Legalis 2017
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XI, Toruń 2016
M. Nesterowicz, E. Kowalewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a ochrona poszkodowanego, NP 7–8/1976
M. Nesterowicz, M.Wałachowska, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych (w:) Kompensacja
szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa
(red. E. Kowalewski), Toruń 2011
M. Picard, A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, t. I, Paryż 1970, s. 552; H. Moeller,
De la double nature de l’action directe (w:) Études offertes à Monsieur le Professeur André
Besson, Paryż 1972
L. Pokorzyński, Odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec ofiar wypadków komunikacyjnych w systemach prawnych Europy Zachodniej, Studia Ubezpieczeniowe, t. 2, Warszawa-Poznań 1975
K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz (art. 822), Legalis 2017
M. Picard, A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, t. I, Paryż 1970, s. 552; H. Moeller,
De la double nature de l’action directe (w:) Études offertes à Monsieur le Professeur André
Besson, Paryż 1972,
Por. M. Serwach (w:) Prawo ubezpieczeń gospodarczych (red. E. Kowalewski), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wyd. 3, Bydgoszcz-Toruń 2006, s. 409; H. Ciepła (w:) Kodeks cywilny.
Komentarz, Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (red. J. Gudowski), WKP 2017