WU2018.1.4

Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń.
Case study

Julia Stanek

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.4

Abstract

W wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym wyjaśnienia stanu faktycznego zdarzenia
losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, zakład ubezpieczeń wypłaca
odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W praktyce, zwłaszcza w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych, powstaje problem, jaki
status oraz konsekwencje w postępowaniu sądowym będzie posiadać uznanie przez zakład ubezpieczeń roszczenia uprawnionego. W niniejszym tekście, w oparciu o konkretny stan faktyczny, zostanie
ustalone jaki charakter prawny posiada takiego rodzaju uznanie, to jest, czy jest to uznanie właściwe
czy niewłaściwe. Dodatkowo zostaną przeanalizowane konsekwencje materialnoprawne (m.in. przerwanie biegu przedawnienia, przejście roszczeń na spadkobierców) i procesowe (m.in. możliwość
rozpatrzenia sprawy w postępowaniu odrębnym, odmienności w postępowaniu dowodowym) uznania
roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

Słowa kluczowe

uznanie właściwe, uznanie przez zakład ubezpieczeń, przerwanie bieg przedawnienia,
skutki procesowe uznania, skutki materialnoprawne uznania

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bieniek G., Komentarz do art. 445 KC, w: Komentarz do kodeksu cywilnego, red. G. Bieniek,
Wydawnictwo LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
Cisek A., Dubis W., Komentarz do art. 449 KC, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek,
P. Machnikowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Flejszar R., Komentarz do art. 485 KPC, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. GóraBłaszczykowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Guzińska A., Komentarz do art. 485 KPC, w: Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.
Ignatowicz J., Komentarz do art. 123 KC, w: System prawa cywilnego, t. I, red. S. Grzybowski,
Wydawnictwo – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.
Machnikowski P., Komentarz do art. 123 KC, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek,
P. Machnikowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Manowska M., Komentarz do art. 485 KPC, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,
red. M. Manowska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
Mataczyński M., Saczywko M., Komentarz do art. 123 KC, w: Kodeks cywilny. Komentarz,
red. M. Gutowski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.
Olejniczak A., Komentarz do art. 445 KC, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Pyziak-Szafnicka M., Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie, „Rejent”, 1993, nr 9.
Pyziak-Szafnicka M., Uznanie długu, PWN, Warszawa 1996.
Safjan M., [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2018.
Sobolewski P., Komentarz do art. 123 KC, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2017.
Sobolewski P., Komentarz do art. 449 KC, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2017.
Śmieja A., [w:] System Prawa Prywatnego t. 6, red. A. Olejniczak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2009.