WU2018.1.2

Skutki prawne nieudzielenia w terminie
odpowiedzi na reklamację klienta
podmiotu rynku finansowego

Ewa Bagińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.1.2

Abstract

W artykule zbadano skutki prawne braku lub opóźnienia odpowiedzi na reklamację klienta rynku finansowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.Wykładnia art. 8 ustawy reklamacyjnej prowadzi
Autorkę do wniosku, że przepis ten przez wskazanie fikcji uznania zasadności reklamacji wywołuje
skutki w rozkładzie ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym dotyczącym przedmiotu reklamacji.
W procesie sądowym zatem pozwany podmiot rynku finansowego może kwestionować zasadność
dochodzonego przez klienta roszczenia tak co do zasady, jak i co do wysokości.

 

Słowa kluczowe

brak odpowiedzi na reklamację klienta rynku finansowego, podmioty rynku finansowego, procedura reklamacyjna

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Antoniuk J.R., w: Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny. Komentarz [The Act on Consumer
Rights, The Civil Code, Commentary], (red.) B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek
Czech T., Odpowiedź przedsiębiorcy na reklamację konsumenta [The trader’s response to the
consumer’s complaint], Prawo i praktyka. Temidium 2017 r., nr 7, s. 39.
Habryn-Chojnacka E., w: (red.) M. Gutowski, Kodeks cywilny, Komentarz, t. II [The Civil Code,
Commentary, vol. II], Warszawa 2016
Jezioro J., w: (red.) E, Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz [The Civil Code,
Commentary, , Warszawa 2016.
Kołodziej A., w: Ustawa o szczególnychwarunkach sprzedaży konsumenckiej. Komentarz [the Act
on Conditions of a Consumer Sale] (red.) J. Jezioro, 2010
Kopaczyńska-Pieczniak K., „Rękojmia konsumencka”według znowelizowanych przepisówkodeksu cywilnego [Consumer warranty according to the revised provisions of the civil code], w:
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
Adamowi Zielińskiemu, red. nauk. M. Boratyńska, Warszawa 2016.
Kowalewski E., Ziemiak M. P., Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (część I) [The complaint law and insurance business (part I)], Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2015
Pecyna M., Ustawao sprzedaży konsumenckiej.Komentarz [The Act on Consumer sales. Commentary],
2007
Pisuliński J., w: (red.) J Rajski, System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa t. 7 [The System of Private Law, The Law of Obligations – particular part, vol. 7] Warszawa.
Szczotka J., Sprzedaż konsumencka.Komentarz [Consumer sales. Comentary], Lublin 2004, s. 71–72.
Trzaskowski R., w: (red.) J. Gudowski, Komentarz do kodeksu cywilnego, t. III, cz. 2 [The Civil Code,
Commentary, vol. III, part 2], Warszawa 2013.
Zoll F. Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy [Warranty. Seller’s liability], Warszawa 2018.