WU2017.4.7

System kalkulacji składki w ubezpieczeniach
komunikacyjnych (OC p.p.m.) typu Pay As You
Drive

Maciej Leciejewski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.7

Abstract

Celem artykułu jest omówienie nowego sposobu naliczania składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – dalej: p.p.m.). Przedmiotem analizy są potencjalne
korzyści zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla ubezpieczyciela, ale także obawy, jakie mogą wystąpić
wraz z wprowadzeniem nowego systemu taryfikacji Pay As You Drive. Badania przeprowadzone w USA
pozwalają patrzeć bardzo optymistycznie na korzyści płynące ze stosowania systemu PAYD. Koncepcja
PAYD jest bardzo dobrym modelem zastosowania możliwości technologicznych rozwiązań wdziałalności
ubezpieczeniowej. W USA kluczowi gracze wśród ubezpieczycieli (odpowiadający za ponad 50% całego
rynku) posiadają w swojej ofercie produkty z kategorii PAYD1
. Artykuł omawia tylko najważniejsze elementy związane z systemem PAYD, dając podstawy do przeprowadzania dalszych badań i opracowań.

 

Słowa kluczowe

Pay As You Drive (PAYD), Usage Based Insurance (UBI), ubezpieczenia komunikacyjne, OC p.p.m., składka ubezpieczeniowa.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Jarmołowicz W., Ekonomia: zagadnienia wybrane, Passat, Poznań 2010.
Lisowski J., Specyfika kalkulacji składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego, [w:] Ubezpieczenia we współczesnym świecie – problemy i tendencje, Kwiecień I. [red.],
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
Lisowski J., Wybrane aspekty konkurencji na rynku ubezpieczeniowym – ujęcie ekonomiczno-
-finansowe, [w:] Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym, Serwach M.
[red.], Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015.
Poniewierka D., Rewolucja w ubezpieczeniach. Historia w X księgach, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”
2003, nr 1.
Regan L., No-Fault Automobile Insurance In the United States, [w:] Traffic Accident Compensation.
Modern Insurance Solutions, Ludwichowska K. [red.], Poltext, Warszawa 2011.
Ubezpieczenia, [red.] Iwanicz-Drozdowska M., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Ubezpieczenia, [red.] Ronka-Chmielowiec W., C.H. Beck, Warszawa 2016.
Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, [red.] Handschke J. Monkiewicz J., Poltext, Warszawa 2010.
Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, [red.] Ronka-Chmielowiec W., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2002.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1151,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.
2005, poz. 1844).
Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), [red.] Sangowski T.,
Saga Printing, Poznań 1998.
Williams Jr. C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, [red.] Ronka-Chmielowiec W., Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Wrocław 2000.
https://www.abiresearch.com/press/global-insurance-telematics-subscriptions-to-excee/ [dostęp: 16.12.2017].
http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-insurancetelematics2-ps.pdf/ [dostęp:
10.12.2017].
http://www.green-projects.pl/2016/04/najwieksi-emitenci-co2-niechlubny-ranking/ [dostęp:
20.12.2017].
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/812409_tsf2015dataspeeding.pdf/
[dostęp: 01.02.2018].