WU2017.4.6

Spółki branży ubezpieczeniowej w historii Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie

Arkadiusz W. Szymanek
Tomasz K. Wiśniewski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.6

Abstract

Zakłady ubezpieczeniowe pojawiły się na rynku kapitałowym relatywnie późno, bo dopiero cztery lata
od rozpoczęcia działalności przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut TUiR Warta,
pierwszego notowanego ubezpieczyciela, odbył się w maju 1995 roku. Przez ponad 25 lat na GPW
łącznie było notowanych sześciu przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, ale na koniec 2017 roku
na parkiecie warszawskim pozostały już tylko PZU SA i niemiecki Talanx AG. Historia polskich ubezpieczycieli na GPW obejmuje sukcesy projektów ubezpieczeniowych z początku transformacji (TU Europa)
oraz porażki (TUiR Polisa). Prywatyzacja poprzez giełdę napotykała szereg trudności i opóźnień (TUiR
Warta i PZU). Istotne znaczenie miała polityka gospodarcza: prawo ubezpieczeniowe najpierw zawierało
elementy protekcjonizmu (do 1999 roku) i chroniło krajowy rynek ubezpieczeniowy przed działalnością
zagranicznych zakładów ubezpieczeń, by po wejściu Polski do Unii Europejskiej (w roku 2004) w pełni
rynek ten zliberalizować. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pojawienie się branżowego kapitału
zagranicznego było ważniejszym wsparciem dla rozwoju krajowych ubezpieczycieli (TU Compensa
iTUiR Warta) niż dostęp do kapitału poprzez giełdę. Zasada ta nie dotyczyła PZU, lidera polskiego rynku
ubezpieczeniowego, który nigdy nie potrzebował kapitału od inwestorów giełdowych.

 

Słowa kluczowe

zakłady ubezpieczeń, branża ubezpieczeniowa, giełda warszawska, rynek kapitałowy,
transformacja gospodarcza.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Czerniawski R., Wierzbowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012.
Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Podstawka M. [red.], Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Gołąb P., Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2009, nr 3.
Handschke J., Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń – wybrane aspekty, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 3.
Meiji Yasuda Life Insurance Company, Annual Report, 2016.
Notoria Serwis, Wyniki finansowe i informacje o emisjach akcji, 2017.
Przybylska-Kapuścińska W., Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej” 2008, nr 1.
Pralińska A., Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2.
Raport o stanie sektora ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku, https://www.knf.gov.
pl/?articleId=59849&p_id=18 [dostęp 15.01.2018].
Rynek ubezpieczeń: TU Europa wycofane z giełdy, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=45200:rynek-ubezpiecze-tu-europa-wycofane-z-giedy-&catid=107:rynek-
-ubezpiecze&Itemid=106 [dostęp 15.01.2018].
Socha J., Zrozumieć giełdę, Olympus, Warszawa 1998.
TU Europa: stukrotny wzrost wartości na GPW, https://tueuropa.pl/artykuly/166,112/d,aktualnos
ci,tu-europa-stukrotny-wzrost-wartosci-na-gpw [dostęp: 15.01.2018].
TUiR Warta, Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej TUiR Warta na dzień 31 grudnia
2016 roku i za rok obrotowy kończący się tego dnia, https://www.warta.pl/c/document_library/
get_file?uuid=68f1a13b-ba3c-4ad6–80ab-83b6428fdef5&groupId=10157 [dostęp: 13.02.2018].