WU2017.3.5

Prace pogłębiarskie – analiza możliwości
wykorzystania ubezpieczenia jako narzędzia
zabezpieczenia interesów stron kontraktu

Bartosz Janik

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.2

Abstract

Jednym z najważniejszych elementów podtrzymania konkurencyjności polskich portów jest stała realizacja przedsięwzięć poprawiających dostęp do portu od strony morza. Do takich przedsięwzięć można
zaliczyć modernizację i pogłębianie torów wodnych, umacnianie ich brzegów oraz rozbudowę falochronów zewnętrznych. Kluczowym elementem każdej z tych inwestycji są roboty pogłębiarskie. Polegają
one na hydraulicznym lub mechanicznym odspojeniu gruntu z dna, wyniesieniu go ponad powierzchnię
wody i przetransportowaniu tak uzyskanego urobku na miejsce odkładu. Czynności te odbywają się przy
wykorzystaniu specjalistycznej floty pływającej. Z punktu widzenia problematyki ubezpieczeniowej jest to
bardzo ciekawe zagadnienie, łączące w sobie ryzyko morskie oraz wynikające z prowadzenia inwestycji
budowlanej. Przedmiotem rozważań wponiższym artykule jest kwestia określenia realnego pokrycia ubezpieczeniowego, jakim może dysponować wykonawca, oraz wskazanie luk w ochronie ubezpieczeniowej.
Przeprowadzona ocena adekwatności dostępnej ochrony do potrzeb może stanowić wstęp do prac nad
stworzeniem optymalnej oferty ubezpieczeniowej dla omawianych inwestycji oraz dostarczyć podstaw
wiedzy do formułowania wymogów ubezpieczeniowych w dokumentacji przetargowej.

 

Słowa kluczowe

prace pogłębiarskie, ubezpieczenie, ubezpieczenia morskie, ryzyko budowy, przetarg
publiczny, modernizacja torów wodnych, polskie porty.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Brodecki Z., Prawo ubezpieczeń morskich, Wydawnictwo Prawnicze „Lex”, Sopot 1999.
Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030
roku), Warszawa 2014, https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dokument-
-implementacyjny-do-strategii-rozwoju-transportu/ [dostęp: 17.10.2017].
Informacja o wynikach kontroli NIK „Warunki rozwoju portów morskich”, NIK, Warszawa 2011,
Nr ewid. 177/2011/P/11/063/KIN.
International Group Agreement https://static.mycoracle.com/igpi_website/media/article_attachments/IGA2013.pdf [dostęp: 11.08.2017].
Łopuski J., Prawo morskie. Tom II, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Toruń 2000.
Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa
2015, https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Polityka-morska-RzeczypospolitejPolskiej_uchw._Nr_33_RM_z_17_03_2015.pdf [dostęp: 10.08.2017].
Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030), Warszawa
2013, http://docplayer.pl/63763-Program-rozwoju-polskich-portow-morskich-do-roku-2020-z-
-perspektywa-do-2030-roku.html [dostęp: 29.08.2017].
Reardon P.T., The Loop’s Great Chicago Flood, „Chicago Tribune”, http://www.chicagotribune.com/
news/nationworld/politics/chi-chicagodays-flood-story-story.html [dostęp: 02.04.2017].
Reference Book of Marine Insurance Clauses 68th edition, Witherby Publishing, London 1996.
Review of Maritime Transport 2012, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2012_en.pdf
[dostęp: 10.08.2017].
Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, https://www.msp.gov.pl/download/2/11645/
strategiarozwojuportowmorskichdo2015roku.pdf [dostęp: 21.08.2017].
Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/
r2036,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-Programu-rozwoju-polskich-por.
html [dostęp: 21.08.2017].