WU2017.3.2

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne

Patryk Piątkowski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.2

Abstract

Artykuł porusza problematykę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego
w Polsce. Autor dokonuje przeglądu aktów prawnych regulujących kwestie obowiązku ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego, i podejmuje próbę ich oceny. W artykule ukazano również akty prawa europejskiego dotyczące
zakresu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi przewozowe w sektorze kolejowym. Ponadto autor poddaje analizie charakter prawny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego, zaliczając je do kategorii ubezpieczenia obowiązkowego
wariantywnego.

 

Słowa kluczowe

wady ukryte, obrót deweloperski, ubezpieczenie, ochrona nabywców

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Ciepła H., Art. 806, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa,
Gudowski J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Gawlik Z., Art. 806, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część szczególna,
Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Gołąb Ł., Sektorowy organ regulacyjny w zakresie transportu kolejowego, „Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego” 2009, nr 6.
Markiewicz A., Ustalanie sum ubezpieczeniowych taboru szynowego / kolejowego – czy muszą
być na tak wysokim poziomie?, [w:] Eksperci NEMU, „Ryzyko szkody” 2016, nr 7 (31).
Mogilski W.W., Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, „Prawo Asekuracyjne”
1997, nr 1.
Mogilski W.W., O potrzebie reformy systemu prawnego ubezpieczeń obowiązkowych, [w:]
Ubezpieczenie budynków od ryzyk katastroficznych. Aspekty prawno-ekonomiczne, Kowalewski E.
[red.], TNOiK, Toruń 2013.
Mogilski W.W., Przymus ubezpieczenia na tle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1.
Kowalewski E., Mogilski W.W., Ziemiak M.P., Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce,
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1.
Stasikowski R., Transport kolejowy. Analiza administracyjnoprawna, Difin, Warszawa 2013.
Wojno B., Wprowadzenie ubezpieczeń obowiązkowych – aspekty konstytucyjne, [w:] System
prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, Kowalewski E., Mogilski
W.W. [red.], TNOiK, Toruń 2014.