WU2017.2.6

Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia
zawieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Tomasz Jaworski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.5

Abstract

Niniejszy artykuł stanowi analizę zjawiska dumpingu, występującego na rynku ubezpieczeń korporacyjnych w sektorze podmiotów publicznych. Przedmiotem pracy są umowy ubezpieczenia zawierane
przez jednostki samorządu terytorialnego, które muszą szczególnie dbać o ochronę posiadanego mienia i zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. Ubezpieczenia realizowane w trybie zamówienia
publicznego są specyficzne ze względu na charakterystykę gmin, dużą regulację prawną sposobu zawierania umowy, a także stosunkowo niski koszt ochrony ubezpieczeniowej. Celem pracy jest zwrócenie
uwagi na problem, który jest często podnoszony w środowisku, ale nie został jeszcze szerzej opisany
w literaturze – konsekwencje zaniżania stawek ubezpieczeniowych przez ubezpieczycieli w umowach
zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Słowa kluczowe

zamówienia publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, dumping, ubezpieczenia,
nieuczciwa konkurencja, przetarg na ubezpieczenie.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Chmielnicki P. [red.], Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Gąsiorkiewicz L., Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń. Ujęcie procesowe,
Poltext, Warszawa 2014.
Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek
samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2004.
Manikowski P., Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura, Poltext,
Warszawa 2013.
Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz–Warszawa 2001.
Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998.
Sangowski T. [red.], Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego),
Saga Printing, Poznań 2000.
Wiśniewska-Celmer A., Szacowanie wartości zamówienia po 28 lipca 2016 roku, blog Praktyczne
zamówienia publiczne, 9.09.2016 (http://www.praktycznezamowieniapubliczne.pl/2016/09/09/
szacowanie-wartosci-zamowienia-po-28-lipca-2016-roku/ [dostęp: 11.07.2017]).
Wojtkowiak M., Problemy związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia przez
samorządy gminne w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 3.