WU2017.2.4

Wykorzystanie rozwiązań ubezpieczeniowych
dla zaspokojenia roszczeń pacjentów

Diana Renata Bożek

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.4

Abstract

Głównym celem opracowania jest wskazanie zakresu, w jakim ubezpieczenia gospodarcze mogą być wykorzystane przez ustawodawcę w celu zabezpieczenia roszczeń pacjentów. Autorka przedstawia trend, jakim jest rosnąca liczba pacjentów dochodzących odszkodowań za szkody powstałe w związku z leczeniem i podejmuje próbę diagnozy przyczyn tego zjawiska. Wskazuje na aktualny zakres wykorzystania ubezpieczeń, opisując konstrukcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą i formułując zarzuty w stosunku do aktualnego modelu. Następnie ocenia podjętą przez ustawodawcę w 2012 roku próbę uzupełnienia systemu zabezpieczenia roszczeń pacjentów o elementy ubezpieczenia no-fault. Wartykule przedstawiono także pokrótce opcje alternatywne wobec metod ubezpieczeniowych. Rozważania te prowadzą do wniosku, że nie jest aktualnie możliwa rezygnacja z rozwiązań ubezpieczeniowych, a celem ustawodawcy powinno być rozwijanie tego systemu.

 

Słowa kluczowe

pacjent, szkody medyczne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zdarzenia
medyczne.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Brodecka-Chamera A., Brodecki Z., Fuchs D., Glicz M., Janyga B., Kęszycka B., Malinowska K.,
Nawracała J., Serwach M., Sodolska E., Sukiennik P., Wieczorek E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach: komentarz do przepisów
i wybranych wzorców umów, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Dufwa B., The Swedish Model for Personal Injury Compensation Law Reconsidered, [w:] Magnus U.,
Spier J., European Tort Law, Springer, Wien 2000.
Fallberg L., Borgenhammar E., The Swedish No Fault Patient Insurance Scheme, „European Journal
of Health Law” 1997, nr 4.
Flood C., New Zealand’s No-Fault Accident Compensation Scheme: Paradise or Panacea?, „Health
Law Review” 2000, nr 3.
G’Sell-Macrez F., Medical Malpractice and Compensation in France: Part I: the French Rules of
Medical Liability since the Patients’ Rights Law of March 4, 2002; „The Chicago-Kent Law
Review” 2011, nr 3.
Helleringer G., Medical Malpractice and Compensation in France. Part II: Compensation based on
National Solidarity, „The Chicago-Kent Law Review” 2011, nr 3.
Klinger K., Zmiany w odszkodowaniach dla źle leczonych pacjentów: Nawet 300 tys. zł za błędy
szpitali, http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1036202,szpitale-odszkodowania-
-za-bledy-medyczne-dla-pacjentow.html [dostęp: 28.05.2017].
Kowalewski E. [red.], Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, Wydawnictwo
Dom Organizatora, Toruń 2015.
Kowalewski E., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, Toruń 1981.
Mogilski W., Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, „Prawo Asekuracyjne”
1997, nr 1.
Mularski K., O sposobach rozumienia pojęć „wrongful conception” i „wrongful birth”, „Państwo
i Prawo” 2009, nr 8.
Nesterowicz M., Wałachowska M., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych, [w:] Kompensacja
szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Perspektywa cywilnoprawna i ubezpieczeniowa,
Kowalewski E. [red.], Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2011.
Rynek Zdrowia, To lekarz ZUS będzie przyznawał pacjentowi rekompensatę za błędy medyczne?
http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/To-lekarz-ZUS-bedzie-przyznawal-pacjentowi-rekompensateza-bledy-medyczne,161875,2.html, [dostęp: 28.05.2017].
Serwach M., Czasowy zakres ochrony z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy
i zakładów opieki zdrowotnej, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 4.
Serwach M., Dopuszczalność odstąpienia przez podmioty lecznicze od umowy ubezpieczenia
z tytułu zdarzeń medycznych, jej rozwiązania lub zmiany, „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 1.
Serwach M., Prawo medyczne w działalności podmiotów leczniczych i praktyce lekarskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Skegg P., Compensation in the New Zealand Health Care Sector, [w:] No-Fault Compensation in the
Health Care Sector, Dute J., Faure M, Koziol H. [red.], Springer, Wien–New York 2004.
Śliwka M., Wybrane czynniki determinujące działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 3–4.
Wendel L., Compensation in the Swedish Health Care Sector, [w:] No Fault Compensation in the
Health Care Sector, Koziol H. [red.], Springer, Wien–New York 2004