WU2017.2.2

Abuzywność postanowień umownych
w zakresie świadczeń
oraz definiowania wypadku ubezpieczeniowego
w treści umów ubezpieczenia na życie

Magdalena Szczepańska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.2

Abstract

W artykule została zaprezentowana analiza przykładowych postanowień o.w.u. w ubezpieczeniach
na życie odnoszących się do takich zagadnień jak: świadczenie wykupu, opłaty likwidacyjne oraz zdefiniowanie wypadku ubezpieczeniowego w kontekście charakteru prawnego ubezpieczenia na życie.
W przedmiotowym opracowaniu szczególną rolę poświęcono problematyce abuzywności postanowień umownych w zakresie opłat likwidacyjnych i wartości wykupu oraz postanowieniom dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia na życie, niedozwolone postanowienia umowne, wypadek ubezpieczeniowy.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Armbruster C [w:] Prolss/Martin, Versicherungsvertragsgesetz, Beck 2015.
Byczko S., Wybrane zagadnienia ochrony konsumentów w umowie ubezpieczenia, [w:] Pazdan M.,
Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., Europeizacja prawa prywatnego, tom 1, Wolters
Kluwer, Warszawa 2008.
Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Fuchs D., Ochrona ubezpieczeniowa jako główne świadczenie ubezpieczyciela, „Prawo Asekuracyjne”
2006, nr 1.
Kamieński W., Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z uwagi na przyczyny wypadku dotyczące okresu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”
nr 19 (2/2015).
Kamieński W., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r. dotyczącego wysokości opłaty likwidacyjnej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 13 (2/2012).
Krajewski M., Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia, „Przegląd Sądowy” 2011,
nr 11–12.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia, Art. 805–834 KC., CH Beck, Warszawa 2016.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia a niedozwolone postanowienia umowne, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2013, nr 1.
Krajewski M. [w:] P. Wajda, M. Szczepańska, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, LEX, Warszawa 2016.
Mrozowska-Bartkiewicz B., Charakter prawny ubezpieczenia na życie, „Prawo Asekuracyjne”
2015, nr 2.
Mrozowska B., Wnęk A., Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na życie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a świadczenie główne, „Prawo Asekuracyjne”
2013, nr 3.
Nawracała J., Ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyk, które wystąpiły
przed zawarciem umowy ubezpieczenia (na przykładzie klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych postanowień pod nr 3456), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 1.
Orlicki M., O pojęciu „grupy” w ubezpieczeniach grupowych, „Prawo Asekuracyjne” 2014, nr 1.
Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, CH Beck, Warszawa 2005.
Orłowski C., Klauzule abuzywne występujące w warunkach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Monitor Ubezpieczeniowy” marzec 2013, nr 52.
Romanowski M., Czy świadczenie wykupu w umowach z ufk jest świadczeniem głównym, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2016, nr 2.
Romanowski M., Świadczenie wykupu – co to jest, „Rzeczpospolita” 19 lutego 2016.
Romanowski M., Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i projektowanych w tym zakresie zmian, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3 – specjalny.
Szczepańska M. [w:] Wajda P., Szczepańska M., Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, LEX, Warszawa 2016.
Szczepańska M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt III CZP
87/15), „Prawo Asekuracyjne” 2016, nr 3.
Szczepańska M., Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011.
Szczepańska M., Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.