Ujednolicenie dyrektyw komunikacyjnych

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 263/11 z 7 października 2009 r. opublikowana została „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009r. w sprawie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności”.

Dyrektywa 2009/103/WE stanowi realizację inicjatywy kodyfikacyjnej podjętej w 2008 r. przez Komisję Europejską i zawiera ujednoliconą wersję obowiązujących dotychczas pięciu dyrektyw komunikacyjnych Rady Wspólnot Europejskich.

Dyrektywa opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jej polskojęzyczna wersja dostępna jest pod adresem:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:263:0011:0031:PL:PDF