Przesłanie do KE wspólnego pisma w sprawie inwestycji długoterminowych

23 września Insurance Europe wraz z Forum CRO i CFO przesłała do KE wspólne pismo dotyczące obaw związanych ze zdolnością ubezpieczycieli do długoterminowego inwestowania w kontekście aktualnych narzutów kapitałowych w Solvency II.

W piśmie stwierdzono, że odbudowa finansowania długoterminowego jest nadal jednym z najpilniejszych kwestii w Europie i że w marcu ubezpieczyciele zaproponowali szereg powtórnych kalibracji do aktów delegowanych w celu wsparcia wysiłków politycznych sprzyjających inwestycjom długoterminowym oraz inwestycjom w realną gospodarkę. W piśmie zwrócono uwagę na to, że mimo poprawek do aktów delegowanych wprowadzonych od marca aktualnie przewidywane narzuty kapitałowe dla wielu aktywów długoterminowych, w tym infrastruktury, kredytów dla MŚP lub sekurytyzacji, nie odzwierciedlają prawidłowo faktycznych ryzyk, na które ubezpieczyciele są narażeni kiedy są w posiadaniu takich aktywów i w konsekwencji ryzyko to zniechęca ich do takich inwestycji.

KE ma przyjąć projekt aktów delegowanych na początku października, czyli przed przesłaniem ich do Parlamentu Europejskiego i Rady. Dalsze przesunięcie terminu spowodowane jest opóźnieniami w procesie prawnym KE i tym, że jeszcze nie powołano żadnego sprawozdawcy Parlamentu ds. Solvency II. Kiedy KE prześle akty delegowane rozpocznie się okres kontroli obejmujący 3+3 miesiące zanim akty zostaną uznane za ostateczne i opublikowane w Dzienniku Urzędowym, co będzie mieć prawdopodobnie miejsce w kwietniu 2015 roku, po czym wejdą one w życie.